IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


TIFLOPEDAGOGO JUBILIEJUS

 

Kovo 4 dieną panevėžiečiui Alfonsui Milieškai sukanka 70 metų. Tai tiflopedagogas, daugiau kaip 40 metų moko Panevėžio akluosius ir silpnaregius.

A. Milieška gimė 1936 metais Mažeikių kaime, Mažeikių raj. 1956 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą. Tų pačių metų rudenį įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, jį baigė 1961 m. ir įsigijo matematiko ir braižybos mokytojo specialybę. Po studijų ketverius metus dirbo mokytoju Sedos vidurinėje mokykloje. Šioje mokykloje subūrė vaikus į futbolo komandą ir juos treniravo negailėdamas laiko ir jėgų. 1965 m. persikėlė gyventi į Panevėžį. 1966 m. pradėjo dirbti mokytoju Panevėžio II vakarinės vidurinės mokyklos aklųjų klasėje, mokė matematikos ir kitų dalykų. Nuo to laiko jau 40 metų mokytojas moko Panevėžio akluosius. Norėdamas pagilinti tiflopedagogines žinias, 1975 - 1978 m. studijavo Leningrado A. Gerceno pedagoginiame institute ir tapo diplomuotu tiflopedagogu. Per 40 darbo metų, nors mokymo įstaigos keitė pavadinimus, mokytojas mokė akluosius ne tik Panevėžyje, bet visoje apskrityje. Mokė ne tik matematikos, bet ir orientacijos, mobilumo, buitinės reabilitacijos, brailio rašto. 1997 m. kartu su bendraminčiais neregiais įsteigė "Baltosios lazdelės" klubą. A. Milieška yra įgijęs vyriausiojo mokytojo kvalifikaciją. Iki šiol dirba Suaugusių mokymo centre.

Aklųjų švietimo klausimais išspausdino straipsnių Panevėžio ir apskrities periodiniuose leidiniuose. Su pranešimais yra dalyvavęs tiflopedagoginiuose skaitymuose, seminaruose, mokslinėse konferencijose. Yra parengęs įvairių mokymo priemonių, kurios neregiams padeda gerai išmokti dėstomus dalykus. A. Milieška yra nuoširdus ir aktyvus panevėžiečių aklųjų pagalbininkas. Aktyvus kultūrinių ir sportinių renginių dalyvis.

 

I. S. ŽUKAUSKIENEI - 80

 

Kovo 15 dieną vilnietei Irenai Stanislavai Žukauskienei sukanka 80 metų. Tai ilgametė LAD centro valdybos darbuotoja ir aktyvi visuomenininkė.

I. S. Žukauskienė gimė 1926 metais Panevėžyje, geležinkeliečio šeimoje. 1937 m. Kėdainiuose baigusi pradžios mokyklą, įstojo į gimnaziją. 1939 m. tragiškai žuvus tėvui, grįžo į gimtąjį Panevėžį ir tęsė mokslą mergaičių gimnazijoje. Susirgus motinai, buvo priversta nutraukti mokslą ir pradėjo dirbti telefonininke Panevėžio ryšių kontoroje. Vėliau teko dirbti keliose įmonėse sekretore mašininke. Po karo 1946 m. persikėlė gyventi į Vilnių ir sostinėje gyvena iki šiol. Pirmuosius trejus metus teko dirbti įvairius darbus, o nuo 1949 iki 1981 m. dirbo Lietuvos aklųjų draugijos sistemoje. 1949 - 1962 m. LAD centro valdyboje dirbo inspektore, 1962 - 1964 m. ji dirbo kadrų inspektore LAD Vilniaus gamybiniame mokymo kombinate, 1964 - 1966 m. LAD spaustuvėje - korektore. Nuo 1966 m. vėl grįžo dirbti į LAD centro valdybą ir iki išėjimo į pensiją buvo LAD centro valdybos prezidiumo atsakingoji sekretorė.

Dirbdama pasižymėjo darbštumu, sąžiningumu ir iniciatyvumu. Jos kruopščiai sutvarkyti LAD centro valdybos archyviniai dokumentai yra pavyzdys iki šiol, kaip reikia rūpintis, tvarkyti ir sisteminti archyvinę medžiagą, kad ir po daugelio metų archyvinė dokumentika būtų prieinama, tiksli ir informatyvi. Be tiesioginio darbo, I. S. Žukauskienė nevengė ir visuomeninių pareigų, dalyvavo meno saviveikloje, dainavo įvairiuose kolektyvuose. Daugiau kaip 10 metų buvo LASS Vilniaus miesto ir rajono tarybos narė. Nors ir sulaukusi gražaus, garbingo jubiliejaus, kiek leidžia jėgos, domisi Lietuvos aklųjų gyvenimu ir dalyvauja įvairiuose renginiuose bei susitikimuose.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

 

Balandžio 8 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Antanas Letukas, LASS Klaipėdos rajono tarybos pirmininkas.

Balandžio 18 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1931) Juozapas Antanavičius, katalikų kunigas, Katalikiškojo Prano Daunio fondo akliesiems remti prezidentas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]