TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

ŠALPOS IŠMOKOS


2004 m. sausio 20 d. po ilgų svarstymų ir diskusijų galiausiai buvo priimtas naujas LR šalpos išmokų įstatymas (skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios", 2004 m. vasario 7 d. Nr. 21 - 619). Minėtas įstatymas įsigalios nuo šių metų balandžio 1 d. ir pakeis beveik 10 metų (nuo 1995 m. sausio 1 d.) galiojusį LR šalpos (socialinių) pensijų įstatymą. Buvo pakeista ir keletas invalidų socialinės integracijos įstatymo straipsnių.

Apie senąjį Šalpos (socialinių) pensijų įstatymą "Mūsų žodyje" rašyta ne kartą, todėl šiame straipsnyje daugiau aptarsime naujojo įstatymo naujoves.

Tvarkinga sistema

Visų pirma naujasis įstatymas, skirtingai nuo senojo, gana daug dėmesio skiria visų šalpos išmokų tvarkingam susisteminimui, surūšiavimui.

Šis įstatymas numato 5 rūšių šalpos išmokas:

1) šalpos pensijos,

2) šalpos našlaičių pensijos,

3) tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms,

4) slaugos pašalpos,

5) šalpos kompensacijos.

Be šių penkių šalpos išmokų rūšių, naujasis įstatymas numato, kad, jam įsigaliojus, bus tęsiamas pagal ankstesnius įstatymus paskirtų socialinių pensijų bei šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose mokėjimas.

Trumpai aptarsime kiekvieną iš išvardintų šalpos išmokų.

Šalpos pensijos

Įstatymas išskiria net keturias grupes gyventojų, kurie turi teisę į šalpos pensiją, ir nustato joms mokėtinų šalpos pensijų dydžius.

1. Vaikai invalidai, kuriems, atsižvelgiant į jų negalios sunkumą, numatyta mokėti:

a) vaikams, kuriems nustatyta lengva negalia, - 1 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (toliau bazinės pensijos) (šiuo metu 152 Lt) dydžio šalpos pensiją;

b) vaikams, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo negalia, - 1,5 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją;

c) vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia, - dviejų bazinių pensijų dydžio šalpos pensiją;

Senas įstatymas buvo numatęs, kad visiems vaikams invalidams mokama vienos bazinės pensijos dydžio šalpos pensija.

2. Asmenys, pripažinti invalidais iki tos dienos, kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki tos dienos, kurią jiems sukako 24 metai, padarinių invalidais pripažinti po 24 metų, tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos, kurią jiems sukako 26 metai, jiems, atsižvelgiant į jų negalios sunkumą, numatyta mokėti:

a) III grupės invalidams - 0,75 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją;

b) II grupės invalidams - 1,5 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją;

c) I grupės invalidams - dviejų bazinių pensijų dydžio šalpos pensiją.

Senas įstatymas numatė mokėti:

a) III grupės invalidams - 0,5 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją;

b) II grupės invalidams - 1 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją;

c) I grupės invalidams - 1,5 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją.

Taigi visų grupių invalidams šalpos pensijos bus padidintos.

3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, sukakę senatvės pensijos amžių arba pripažinti I ar II grupės invalidais, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios invalidus. Už vieno invalido slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui;

4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžiaus arba pripažintos I ar II grupės invalidėmis.

Pastarųjų dviejų grupių asmenims šalpos pensijos mokamos tokio dydžio:

a) asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus bei pripažintiems II grupės invalidais, - 1 bazinės pensijos dydžio;

b) I grupės invalidams - 1,5 bazinės pensijos dydžio.

Žinoma, kaip ir seniau, šalpos pensijas galės gauti tik tie asmenys, kurie negauna jokių kitų pensijų. Kartu su socialinėmis pensijomis gali būti mokamos tik valstybinės našlių ir našlaičių bei socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos. Taip pat kartu su šalpos pensijomis gali būti mokamos ir tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms, slaugos pašalpos bei šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

Šalpos našlaičių pensijos

Šios pensijos mokamos tėvo ar motinos netekusiems vaikams iki 18 m. amžiaus, o, jei jie mokosi, iki 24 m. amžiaus, taip pat tiek vaikams, tiek ir suaugusiems visų grupių invalidams, kurie invalidais buvo pripažinti iki 18 metų amžiaus. Jei asmuo yra netekęs abiejų tėvų, jam šalpos našlaičių pensija mokama už abu tėvus.

Naujasis įstatymas gerokai išplėtė šalpos našlaičių pensijų gavėjų ratą. Senasis įstatymas buvo nustatęs, kad šios pensijos mokamos tik tiems nurodytų grupių asmenims, kurių miręs tėvas ar motina pats gavo arba turėjo teisę gauti šalpos pensiją. Naujasis įstatymas tokios sąlygos jau nebekelia. Minėtos sąlygos panaikinimas leistų gauti šalpos našlaičių pensijas ir gana dideliam skaičiui invalidų, kuriems invalidumas buvo pripažintas iki 18 metų amžiaus, tačiau galimybę gauti šias pensijas riboja tai, kad jos negali būti mokamos kartu su jokiomis socialinio draudimo ar valstybinėmis pensijomis. Kartu su šalpos našlaičių pensijomis gali būti mokamos tik kitos šalpos išmokos. Besąlygiškas draudimas mokėti šalpos našlaičių pensijas kartu su socialinio draudimo pensijomis kritikuotinas. Pavyzdžiui, jei abudu mirę našlaičio tėvai turėjo nustatyto dydžio socialinio draudimo stažą - toks našlaitis gali gauti socialinio draudimo našlaičių pensijas už abudu tėvus. Jei nė vienas iš mirusiųjų našlaičio tėvų neturi reikiamo socialinio draudimo stažo - toks našlaitis gali gauti šalpos našlaičių pensiją už abudu tėvus, tačiau, jeigu vienas iš mirusių tėvų (pvz., tėvas) socialinio draudimo stažą turėjo, o kitas (pvz., motina) neturėjo - tai toks našlaitis negalės už tėvą gauti socialinio draudimo našlaičio pensijos, o už motiną - šalpos našlaičio pensijos. Jis galės gauti tik socialinio draudimo našlaičio pensiją už mirusį tėvą, kadangi šalpos našlaičio pensija negali būti skiriama asmeniui, turinčiam teisę gauti bet kurios rūšies socialinio draudimo pensiją.

Šalpos našlaičio pensijos dydis - 0,5 bazinės pensijos, o, jei teisę gauti šią pensiją turi daugiau kaip 3 mirusiojo vaikai, jiems lygiomis dalimis dalijama 1,5 bazinės pensijos. Ši nuostata akivaizdžiai nepalanki daugiavaikėms šeimoms.

 

(Bus daugiau)

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]