TIFLOHUMORAS

 

Į KĄ PANAŠUS DRAMBLYS?


(indų pasaka)

Vienas žmogus jojo ant dramblio į Benaresą ir susitiko elgetas. Elgetos artėjo prie dramblio ir nesuko iš kelio.

- Šalin iš kelio! - sušuko žmogus. - Argi jūs nematote, kad priešais dramblys? Jis jus sumindžios!

Elgetos puolė į šalį, ir vienas iš jų tarė:

- Iš kur mes galime žinoti, kad priešais mus dramblys? Mes neregiai nuo pat gimimo.

O antrasis elgeta prabilo:

- Garbingasis pone, galbūt jūs pasakytumėte, į ką panašus dramblys?

- Prieikite ir pačiupinėkite, - pasiūlė dramblio šeimininkas. - Tada galėsite įsivaizduoti, koks puikus gyvulys tasai dramblys!

Neregiai taip ir padarė. Jie prisiartino prie dramblio ir pradėjo jį čiupinėti. Vienas palietė uodegos galą, kitas - koją, trečiasis - ausis, ketvirtasis - straublį, penktasis - šoną.

Kai dramblio šeimininkas nujojo, pirmasis neregys, kuris buvo palietęs dramblio uodegos galiuką, tarė:

- Pasirodo, dramblys panašus į šluotelę!

- Ką tu išsigalvojai? - nustebo tas, kuris buvo čiupinėjęs dramblio koją. - Dramblys panašus į koloną!

Trečiasis neregys - jis buvo palietęs dramblio ausį - sušuko:

- Judu niekus pliauškiate! Dramblys panašus į milžiniško lotoso lapą!

- Niekai! - suriko ketvirtasis. - Dramblys panašus į storą lyną!

Penktasis neregys, čiupinėjęs dramblio šoną, ėmė juoktis:

- Jūs, matyt, taip išsigandote dramblio, kad net nebuvote prie jo priėję! Tad žinokite - dramblys panašus į tvirtovės sieną!

- Tai jau ne! - vėl sušuko pirmasis. - Dramblys panašus į šluotelę!

- Į koloną! - sakė antrasis.

- Į lapą! - kartojo trečiasis.

- Į lyną! - rėkė ketvirtasis.

- Į tvirtovės sieną! - tvirtino penktasis.

Saulė jau ėmė leistis, o aklieji vis tebesiginčijo. Užėjo naktis, o jie tebešūkavo:

- Dramblys panašus į šluotelę!

- Į koloną!

- Į lapą!

- Į lyną!

- Į tvirtovės sieną!

Atėjo kita diena, o užsispyrėliai nesitraukė nuo kelio. Sėdėdami dulkėse, jie piktai ginčijosi:

- Dramblys panašus į šluotelę!

- Į koloną!

- Į lapą!

- Į lyną!

- Į tvirtovės sieną!

Sako, jie iki šiol sėdi prie kelio ir ginčijasi, į ką panašus dramblys.

Redakcijos prierašas. Yra dar ir tokia istorija.

Trys akli drambliai panoro sužinoti, kas tai yra žmogus. Pirmasis atsargiai uždėjo koją ant gulinčio žmogaus ir tarė:

- Žmogus - tai nedidelis, plokščias blynas.

Tada ant žmogaus koją uždėjo antrasis dramblys:

- Taip, žmogus - nedidelis, plokščias blynas.

Trečiasis, uždėjęs koją ant žmogaus, apibendrino:

- Taip, taip, jis tikrai blynas.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]