LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

TAI VYKO ŠĮ RUDENĮ


Spalio mėnesį LASS pirmininkas O.Petrauskas kartu su kitų keturių didžiųjų Lietuvos neįgaliųjų organizacijų pirmininkais, atstovaudami savo organizacijų narių interesams, lankėsi pas LR Seimo pirmininką A.Paulauską, Finansų ir biudžeto komiteto pirmininką A.Butkevičių ir LR ministrą pirmininką A.Brazauską ir šiuose susitikimuose prašė nemažinti Neįgaliųjų metų bei 2003 m. valstybinės invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos biudžetų, artimiausiu metu pradėti didinti invalidumo pensijas. Kadangi valstybės vadovai neatsižvelgė į neįgaliųjų organizacijų vadovų prašymą, buvo parengtas kreipimasis dėl programų biudžetų nemažinimo ir invalidumo pensijų didinimo būtinumo į Lietuvos Respublikos Prezidentą V.Adamkų, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką A.Paulauską, Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką A.Brazauską ir organizuota parašų rinkimo akcija po šiuo kreipimusi. Per visas neįgaliųjų organizacijas iš viso surinkta 15 128 parašai. Iš šio skaičiaus 2 332 parašai buvo LASS narių. Taigi šią akciją palaikė 33,7 proc. visų LASS narių - vadinasi, tik kas trečias mūsų organizacijos narys pritarė reikalavimams padidinti pensijas ir skirti pakankamą finansavimą įvairioms mūsų programoms. Aktyviausi šios akcijos dalyviai buvo Panevėžio ir Utenos apskričių organizacijos nariai, net 46 proc. jų pritarė kreipimuisi ir po juo pasirašė. Mažiausiai prie šios akcijos prisidėjo kauniečiai - tik 414 parašų arba 24 proc.

Pavyko sėkmingai baigti nemaža anksčiau pradėtų darbų. Išleistos paskutinės vaikų literatūros knygos, numatytos projekte "Vaikų literatūros leidyba brailio raštu - aklųjų moksleivių popamokiniam ugdymui", kurį savo lėšomis rėmė "Samsung" Korėjos nacionalinės UNESCO komisijos švietimo fondas , o vykdymą koordinavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija bei LASS centro taryba. Per metus reformuota brailio abėcėle buvo išleista 16 pavadinimų (400 vienetų) iliustruotų knygų, skirtų vaikams. Ta proga lapkričio 21 dieną LASUC vyko šio projekto aptarimas, kuriame dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė A.Dirmaitė ir kultūros programų koordinatorė M.Paškauskaitė, A. Jonyno vidurinės mokyklos pedagogai ir moksleiviai bei šio projekto vykdytojai - LASS centro tarybos ir "Brailio spaudos" darbuotojai.

Gražiais ir prasmingais renginiais baigėsi dar vienas tęstinio projekto "Pažinkime meną pojūčiais" etapas. Lapkričio 6 dieną LASS ir Lietuvos dailės muziejus Radvilų rūmuose atidarė tarptautinę meno pažinimo parodą "Pažinkime gamtą drauge su Sezanu", atkeliavusią iš Prancūzijos. Kartu vyko spaudos konferencija, seminaras, kuriame dalyvavo muziejų darbuotojai, tiflopedagogai, aklieji meno mylėtojai ir kalbėjosi apie atsidariusią parodą bei meno prieinamumo akliesiems problemas.

Jau prieš kelerius metus buvo kreiptasi į Vyriausybę dėl LASS įmonių ir UAB mokestinių įsiskolinimų nurašymo. Ir šių metų spalio 8 dieną LR Seimas priėmė "Mokesčių administravimo įstatymo 29 str. Pakeitimo įstatymą", kuriuo "Regplastos" ir "Regovitus" bendrovių skolos ( per 1 mln. litų), susidariusios nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., buvo pripažintos beviltiškomis ir netikslingomis išieškoti.

Spalio mėnesį Kelmėje, o lapkritį Vilniuje organizuoti seminarai "Asmens psichosocialinis prisitaikymas", juose dalyvavo per 60 neregių, aklų ir silpnaregių vaikų tėvų, LASS ir kitų tarnybų specialistų. O Kaune lapkričio 21 dieną į metodinį pasitarimą buvo susirinkę per 30 tiflopedagogų iš visų regionų aptarti iškilusias aklųjų ugdymo problemas, aklųjų švietimo 75-mečiui skirtus renginius.

Jau pradėjo darbą centro tarybos komisijos. Lapkričio mėnesį įvyko ūkio bei socialinių ir kultūros reikalų komisijų posėdžiai, kuriuose nagrinėti centro tarybai teikiami probleminiai klausimai, siūlymai, aptartos komisijų darbo perspektyvos.

Dar rugsėjyje Tirenijos miestelyje, Italijoje, vyko Europos aklųjų sąjungos (EAS) žmogaus ir socialinių teisių komisijos organizuotas seminaras "Lygios galimybės akliesiems ir silpnaregiams visoje Europoje". Seminare buvo nagrinėjamos keturios Europos akliesiems svarbios temos: pirmoji - Europos Sąjungos teisinė bazė - direktyvos, chartijos, ir kaip jos gali pakeisti įvairias žmonių su negalia gyvenimo sritis, antroji - Jungtinių Tautų konvencijos atsiradimo tikimybė ir įvairių šalių indėlis, stengiantis rekomendacinio pobūdžio dokumentą - Jungtinių Tautų tipines taisykles - paversti privalomu vykdyti dokumentu - konvencija, trečioji - akcijų organizavimas, siekiant aklųjų lygių galimybių įvairiose srityse, ketvirtoji - aklojo teisė į švietimą, mokymą ir darbą. Seminaro darbe dalyvavo Europos aklųjų sąjungos prezidentas Dž. Volas, Ryšių su Jungtinėmis tautomis komiteto pirmininkas K. Lou, kitų EAS komisijų pirmininkai. Lietuvos neregiams atstovavo LASS pirmininkas O.Petrauskas ir Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentas J. Vaškevičius.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta darbo grupė jau parengė LR Socialinių įmonių įstatymo koncepciją, kurios svarstymuose ir aptarimuose aktyviai dalyvauja LASS centro tarybos specialistai. Įstatymas, remiantis šia koncepcija, turėtų būti parengtas kitais metais.

Kas savaitę vyko Invalidų reikalų tarybos posėdžiai. Juose buvo aptariami neįgaliųjų organizacijų veiklos strateginiai uždaviniai, Neįgaliųjų metų, 2002 ir 2003 metų valstybinės neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos reikalai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]