LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Liucija GUZEJEVA

KUO VIENI KITIEMS ĮDOMŪS


Visos neįgaliųjų organizacijos savaip įdomios ir vienaip ar kitaip vienos kitoms gali būti naudingos. Antai susirengė kartą žmonių su negalia sąjungos Zarasų skyrius į jumoro šventę - konkursinį renginį Panevėžyje, atsirado autobuse laisvų vietų, pasikvietė ir mūsų aklųjų ir silpnaregių sąjungos žmones. O mūsų organizacija kol kas tarp neįgaliųjų vienintelė rajone, turinti nuolat dirbantį meno mėgėjų kolektyvą, kuriam jau ne kartą teko kitiems pagelbėti. Štai ir anądien žmonių su negalia sąjungos rajono skyriaus vadovė Olga Ludziš kreipėsi į mūsų organizacijos pirmininkę Genovaitę Girčytę: "Laukiam svečių iš Latvijos - daugpiliškių, jie turi paruošę koncertinę programą, norim ir jus pakviesti koncertuoti." Metas mūsų saviveiklininkams nelabai palankus: kelios ansamblio dalyvės išvykusios pajūrin pailsėti, o ir meno vadovas buvo kaip tyčia užimtas, bet negi dažni panašūs kvietimai, kad jų atsisakytum? Ir nesigailėta dalyvavus. Smagia nuotaika užkrėtė daugpiliškiai, dainavę ne tik latvių, rusų, bet ir lietuvių dainas. Bendros nuotaikos pagauti mūsų atlikėjai pamiršo jaudulį ir buvo labai šiltai sutikti.

Viename iš artimesnių tarybos posėdžių esame numatę aptarti bendradarbiavimo su kitomis neįgaliųjų organizacijomis klausimą. Drauge su invalidų organizacija kiek anksčiau esame rengę bendras popietes, kvietę į susitikimus kitų organizacijų narius, plačiau pasireiškusius kultūriniame gyvenime. Gal vertėtų tęsti šią tradiciją? Yra nuomonių, kad vertėtų ir apie bendras ekskursijas pagalvoti. Manome, kad žmonių su negalia sąjungos skyrius, invalidų draugija turės ir savo pasiūlymų, kuo vieni kitus galim praturtinti. Gal bendromis visų organizacijų jėgomis pavyktų ir sporto mėgėjus suburti.

Visos organizacijos turi savo darbo specifiką, bet yra nemažai ir bendrų reikalų, kuriuos sprendžiant gal ir nereiktų vieniems nuo kitų atsiriboti. Bent jau pamąstyti apie tai nepakenks.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]