LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Liepos 30 dieną įvyko aštuntasis šių metų LASS centro tarybos posėdis, bet pirmasis naujosios tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi centro tarybos nariai.

LASS centro tarybos pirmasis pirmininko pavaduotojas S. Armonas pateikė informaciją, kad jau parengta paskutinė LASS įstatų redakcija, kurią peržiūrėjo ir suvažiavimo dokumentų redakcinė komisija. Ši įstatų redakcija ir bus pateikta tvirtinti LR Teisingumo ministerijai. Kiti LASS XVI suvažiavimo dokumentai bus baigti rengti rugpjūtyje.

Centro taryba aptarė savo darbo reglamentą, kuriame numatytos LASS centro tarybos pirmininko, pirmojo pirmininko pavaduotojo, centro tarybos narių funkcijos, centro tarybos posėdžių bei dokumentų rengimo tvarka. Nustatyti nuolatinių centro tarybos komisijų skaičių ir jų veiklos kryptis numatyta kitame centro tarybos posėdyje.

Nutarta kitam centro tarybos posėdžiui parengti naują darbo sutarčių su LASS įsteigtų UAB direktoriais redakciją, jose numatyti didesnę direktorių atsakomybę ir pateikti tvirtinti centro tarybai.

Centro taryba leido parduoti negyvenamų patalpų Panevėžyje. UAB "Regovitus" leista už ne mažesnę kaip 300 tūkst. Lt kainą parduoti buvusį sporto kompleksą, kuris iki šiol buvo nuomojamas kaip prekybinės patalpos, viešajai įstaigai LASS Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai leista parduoti iš UAB "Regovitus" perimtas dvejas gamybines patalpas už 140 tūkst. Lt. UAB "Regseda" Klaipėdoje leista parduoti už 20 tūkst. Lt buvusias gamybines patalpas Telšiuose, kurios dabar yra šeimininkams grąžinto pastato dalis. Šių pastatų pardavimui pritarė ir abiejų UAB darbuotojai, ir apskričių tarybos. Centro taryba pritarė pateiktiems lėšų, gautų už parduotas patalpas, panaudojimo investiciniams projektams, o 10 proc. gautų lėšų įpareigojo pervesti į centralizuotą lėšų rezervą, kaip numatė LASS XVI suvažiavimas.

LASS Šiaulių įmonės direktorius E. Žakaris informavo centro tarybą apie galimybę nurašyti įmonės skolą, susidariusią dėl paimtos paskolos karūninių kamščių gamybos linijai įsigyti. Tam tikslui įmonei reikalinga kelti restruktūrizavimo bylą. Tokiu atveju LR Finansų ministerija, būdama pagrindiniu įmonės kreditoriumi, vadovaudamasi Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis ir atsižvelgdama į Šiaulių įmonės finansinę padėtį bei aklųjų užimtumo problemas, galėtų atsisakyti LASS Šiaulių įmonės skolos ar bent jos dalies. Centro taryba pavedė Šiaulių įmonei pradėti rengti dokumentus restruktūrizavimo bylai kelti.

Centro taryba leido Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybai iš dalies lėšų, gautų už Šiaulių įmonės parduotus pastatus, įsigyti kopijavimo aparatą, kuris būtinas apskričių tarybos darbui, leido UAB "Liregus" Vilniuje ieškoti pirkėjų dviem garažams, esantiems Riovonių gatvėje.

Surengti kitą centro tarybos posėdį planuojama rugsėjo mėnesį.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]