GYVENIMO AKTUALIJOS

 

DEŠIMTMEČIO DOKUMENTAS


Gegužės 29 d. LR Vyriausybės posėdyje patvirtinta Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 - 2012 metų programa.

Tai visiems neįgaliems žmonėms labai svarbus dokumentas, todėl stabtelėti prie jo reikėtų kiek ilgėliau. Programa rengta, taisyta, tobulinta beveik dvejus metus. Jai parengti prie Lietuvos invalidų reikalų tarybos buvo suformuota darbo grupė: į ją įėjo nevyriausybinių invalidų organizacijų, valstybės institucijų atstovai, mokslininkai. Programa parengta vadovaujantis Jungtinių Tautų Lygių galimybių teikimo neįgaliems žmonėms bendrosiomis taisyklėmis. Ji suderinta su visomis didžiosiomis Lietuvos invalidų nevyriausybinėmis organizacijomis, ministerijomis. Senoji - Valstybinė invalidų medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos programa turėjo šešis prioritetus, kuriais vadovaujantis buvo finansuojami neįgaliųjų organizacijų pateikti projektai. Tai invalidų ugdymas, darbinis užimtumas, aplinkos pritaikymas, savarankiško invalidų gyvenimo formavimas, informacijos prieinamumas ir komunikacijos, medicininė reabilitacija. Naujoji programa daug platesnė ir išsamesnė. Joje nėra kokių nors ypatingų prioritetų, o stengiamasi aprėpti visas neįgaliųjų gyvenimo ir veiklos sritis: kultūrą, poilsį, sportą, kalbama apie paramą šeimoms, neįgalaus žmogaus galimybę gyventi natūralioje aplinkoje ir bendruomenės teikiamas paslaugas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos invalidų integracijos skyriaus viršininkė Eglė Čaplikienė naująją programą taip komentuoja: "Iš pirmo žvilgsnio programa gali pasirodyti kiek deklaratyvi, nekonkreti, tačiau jos rengėjai norėjo aprėpti kuo daugiau neįgaliųjų veiklos sričių. Programos tikslas - numatyti valstybės politikos gaires įgyvendinant neįgaliųjų socialinę integraciją. Štai imkime kad ir punktą apie poilsį. Jame nepasakyta, kokias konkrečiai neįgaliųjų poilsio programas reikia remti. Tai parodys laikas. Programos rengėjams buvo svarbi pati nuostata - remti neįgaliųjų poilsį. Tą patį būtų galima pasakyti ir apie daugelį kitų programos teiginių."

Viena skaudžiausių dabarties socialinių Lietuvos problemų - nedarbas. Tarp neįgalių žmonių jis keletą kartų didesnis negu tarp sveikųjų. Naujoji programa neįgaliųjų nedarbui įveikti irgi skiria nemažai dėmesio: įvairiomis teisinėmis formomis ir programomis skatinti žmonių su negalia verslą, namudinį darbą; neįgaliesiems teikti lengvatinių kreditų; į aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų programas įtraukti užimtumo specialistų rengimą; gerinti įmonių rėmimo formas.

Kartu su naująja programa numatytos ir priemonės jai įgyvendinti. Paminėsime tik dvi: parengti naujos redakcijos Invalidų socialinės integracijos įstatymą; parengti universalią neįgaliųjų integracijos ir reabilitacijos duomenų bazę: joje bus susisteminti duomenys apie žmones su negalia, paslaugas, tarnybas.

Matyt, neatrasime jokių "amerikų" ir nieko pernelyg neįžeisime sakydami, kad visi panašaus pobūdžio dokumentai yra šiek tiek nuobodūs, juose nestinga biurokratinės ekvilibristikos, o nepatyrusiam žmogui - ir visai neįkandami. Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa nėra kokia nors ypatinga išimtis, todėl nereikia manyti, kad visi neįgalieji kaip kokį bestselerį ją tuojau puls skaityti. Vis dėlto Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos rajonų organizacijų pirmininkai, kitų jos padalinių vadovai minėtąją programą turėtų rimtai pasinagrinėti.

Programą galima rasti internete adresu: www.lirt.lt

"M.Ž." informacija

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]