DOKUMENTAI

 

 


Konferencijos "AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA EUROPOS KELIU", skirtos aklųjų organizuoto judėjimo 75-čiui,

REZOLIUCIJA

 

Apibendrinę konferencijoje išsakytas mintis ir keltas problemas, konferencijos dalyviai pripažįsta, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, siekdama užtikrinti regėjimo negalios žmonių lygias galimybes Lietuvoje, artimiausiu metu turi spręsti šiuos uždavinius:

1. Stiprinti nacionalinę aklųjų ir silpnaregių organizaciją ir kartu su kitomis negalios žmonių organizacijomis siekti, kad būtų įgyvendintos Europos socialinėje chartijoje (pataisytoje), Fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių konvencijoje bei JTO patvirtintų Lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosiose taisyklėse išdėstytos nuostatos, taip išvengiant aklųjų ir silpnaregių diskriminacijos.

2. Siekti, kad Lietuvai kuriant informacinę visuomenę, aklasis ir silpnaregis, kaip bet kuris Lietuvos pilietis, galėtų gauti informaciją jam prieinamu būdu.

3. Siekti, kad Lietuvos aklųjų bibliotekoje būtų atidarytas Europos Sąjungos informacijos centras, būtų plečiamos ir gerinamos aklųjų skaitytojų informacinio aptarnavimo galimybės.

4. Rūpintis, kad, diegiant naujas kompiuterines technologijas, pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams, būtų:

4.1. Tobulinama ir joms pritaikoma lietuviško Brailio rašto sistema, koordinuojama spaudinių Brailio raštu leidėjų veikla, užtikrinant šio rašto vartojimo kultūrą.

4.2. Sudaromos sąlygos visos šalies akliesiems ir silpnaregiams naudotis kompiuterinėmis technologijomis.

4.3. Organizuojami LASUC kompiuterių technikos taikymo skyriuje nuolatiniai kompiuterinio raštingumo mokymo kursai suaugusiems akliesiems ir silpnaregiams.

5. Keistis iš vidaus, reformuoti savo struktūrą ir prisitaikyti prie naujų sąlygų Lietuvos Respublikoje, rūpinantis akliesiems socialinių paslaugų teikimu, jų darbiniu užimtumu.

6. Aktyviau dalyvauti specialių poreikių žmonių reabilitacinės sistemos tobulinime, siekiant, kad ji tenkintų visus regėjimo negalios žmonių poreikius.

7. Kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl anglų kalbos mokymo sustiprinimo aklųjų švietimo įstaigose.

8. Siekti, kad LASS organizaciniams struktūros padaliniams, kultūros įstaigoms, (Lietuvos aklųjų bibliotekai), aklųjų socialinio ugdymo įstaigoms nebūtų mažinamos jų išlaikymui ir darbui reikalingos lėšos, jų mažinimas reiškia neįgalių žmonių diskriminaciją, atskirties nuo visuomenės didinimą.

9. Konkrečius konferencijos dalyvių pranešimuose ir pasisakymuose išreikštus siūlymus, mintis išanalizuoti centro taryboje ir priimti reikalingus sprendimus.

Vilnius, 2001 m. liepos 25 diena

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]