LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Birželio 12 dieną vykusiame centro tarybos posėdyje dalyvavo visi 14 centro tarybos narių, buvo apsvarstyta 20 klausimų.

Aptarta įmonių finansinė ir ūkinė veikla per 2001 metų pirmąjį ketvirtį. Visos įmonės jį baigė, turėdamos balansinį pelną, o iš gamybos pelno negavo nė viena įmonė. Už realizuotą produkciją ir paslaugas įmonės gavo 3,8 mln. Lt įplaukų. Per ketvirtį 0,1 proc. sumažėjo įmonių skolos. Kauniečiams pavyko atidėti įsiskolinimus dvejiems metams "Sodrai" ir vieneriems metams Mokesčių inspekcijai. Dėl skolų sudėtinga situacija išlieka Kauno ir Panevėžio įmonėse. Pirmą ketvirtį įmonėse dirbo 305 aklieji ir silpnaregiai. Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas buvo 47,5. Nutarta vasarą organizuoti įmonių direktorių susitikimą ir jame aptarti konkurencijos bei kitus įmonių reikalus. Taip pat sudaryta darbo grupė (O. Petrauskas, R. Ulinskas, S. Plauška), kuri dalyvaus Kauno įmonės vadovų ir Darbininkų sąjungos atstovų susitikime, kartu aptariant šios įmonės įsiskolinimo darbininkams problemą. Tokio susitikimo prašė Regėjimo invalidų asociacijos prezidentas I. Čebanas. Kauno įmonės direktoriui B. Motiejūnui pavesta susitikimui paruošti įmonės darbo planą, jame nustatyti skolų mažinimo grafiką.

Pirmininko pavaduotojas S. Armonas pateikė informaciją apie LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 28 d. nutarimą "Dėl LR gyventojų užimtumo didinimo 2003-2004 m. programos". Programoje rašoma, kad LASS įmonių blogas darbuotojų pasirengimas, pasenusios technologijos, nekonkurencinga produkcija sąlygoja tai, kad jose nuolatos smunka gamyba ir mažėja dirbančių invalidų skaičius. Sumažėjęs ir pačių invalidų aktyvumas. LASS įmonių, apskričių tarybų siūlymus dėl invalidų darbo gerinimo centro taryba aptars rugsėjo mėnesio posėdyje ir organizacijos vardu pateiks Vyriausybei.

Balandžio ir gegužės mėnesiais buvo patikrinta LASS apskričių tarybų ir Kauno bei Vilniaus kultūros įstaigų veikla. Pranešimą centro tarybai apie tikrinimo rezultatus padarė pirmininko pavaduotojas S. Armonas ir vyriausioji finansininkė Z. Tarailienė. Kai kurios apskričių tarybos ir kultūros įstaigos gana aplaidžiai tvarko dokumentus, neatsižvelgia į naujus norminius teisės aktus, ypač buhalterijoje. Centro taryba jas įpareigojo iki rugsėjo 1 d. pateikti pažymas apie pranešime keltų trūkumų pašalinimą, Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybai pavedė parengti naują viešosios įstaigos "Vilkpėdės bendruomenės paslaugų centras" įstatų redakciją, skyrė drausminę nuobaudą Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkui S. Bilevičiui už aplaidumą tvarkant buhalterijos dokumentus.

Buvo aptarta, kaip LASS rajonų ir miestų organizacijoms geriau įsilieti į besiformuojantį šalies socialinių paslaugų teikimo tinklą, kokios palankesnės galimybės finansuoti jų veiklą. Nutarta miestuose, didesniuose rajonuose steigti aklųjų ir silpnaregių dienos centrus, siekiant, kad jų bendrasteigėjais būtų ir savivaldybės, o ten, kur neregių mažiau, jų veikla ne tokia ryški, tokius centrus steigti kartu su kitomis negalės žmonių organizacijomis.

Patvirtinti Raseinių aklųjų ir silpnaregių dienos centro nuostatai ir, iš anksto jau gavus pritarimą, nutarta šio centro steigėjais būti kartu su Raseinių savivaldybe.

Centro taryba išanalizavo 1996-2000 metais baigusių mokyklas regėjimo invalidų įsidarbinimą ir integraciją į visuomenę. Per tuos paskutiniuosius penkerius metus įvairias mokymo įstaigas baigė 145 regėjimo invalidai. Iš jų 23 dėl įvairių priežasčių nedirba. Nutarta iki LASS XVI suvažiavimo atlikti tyrimą tarp besimokančio jaunimo ir baigusių mokyklas, bet nedirbančių, išsiaiškinti, ar jie norėtų dirbti LASS įstaigose ir įmonėse, ar kur kitur, ką jie patys mano apie savo perspektyvas.

Skirta lėšų LASS 75-mečiui skirtų respublikinių teminių vakarų konkurso laimėtojams, Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namams, videomagnetofonui įsigyti. Skirta lėšų ir 2001 m. aklųjų ir silpnaregių literatų kūrybos konkurso laureato B. Kondrato eilėraščių knygai išleisti. LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai leista pirkti vieno kambario butą Rokiškyje šio rajono LASS narių reikmėms, pritarta padovanoto buto, esančio Pakuonio kaime (Prienų raj.), pardavimui, nes ten gyventi norinčių nėra, o jo išlaikymas kainuoja. Centro taryba nutarė Regėjimo invalidų asociacijos prezidentui I. Čebanui, išimties tvarka prašiusiam skirti skaitovo pašalpą, jos neskirti. Centro taryba nutarė prašyti LASS revizijos komisijos rudenį patikrinti Kauno įmonės veiklą.

Kitas centro tarybos posėdis turėtų vykti tik rugsėjo mėnesį.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]