LASS LITERATŲ KŪRYBA

Alvydas VALENTA

ANTIPOEZIJA ARBA KODĖL NEREIKIA RAŠYTI POEZIJOS


Paskutiniu metu, jau išleidęs trečiąją knygą, vis daugiau atrandu "už", kodėl nereikėtų rašyti poezijos, ir vis daugiau "prieš", kodėl ją reikėtų rašyti. Iš šitų "už" ir "prieš" dialogo ir gimė šie eilėraščiai.

Valentino AJAUSKO piešinys

1. GAIDYS IR POEZIJA

Ant aukšto aukšto skiedryno,

palei patį dangų,

garsiai pragydo gaidys,

lotyniškai vadinamas galus,

labai jau primenantis lietuvišką - pagaliau!

pagaliau pragydo gaidys

ir pabudino dieną,

ir šioji tarytum balta avelė

garsiai subliovė,

pragydo gaidys

ir tolimojoje Japonijoje

pažadino įmigusią saulės deivę Amaterasu,

nusibraukė Amaterasu nuo veido

žėrinčius plaukus

ir rūkuose paskendusią žemę

apipylė karštais spinduliais,

o pajutęs tuos spindulius,

gaidys dar kartą sugiedojo,

tik šį sykį: "Salve poezija!"

ir penkios dešimtys talentingų poetų

gerdami rytmetinę kavą

ankštuose savo inkilėliuose

ir žiūrėdami į patekančią saulę

pro septinto arba devinto aukšto langus,

pradėjo dainuoti liūdesį ir melancholiją,

o dar penkios dešimtys po dešimt

mažiau talentingų poetų

jau dainavo nebe liūdesį ir melancholiją,

o visišką šio pasaulio sugedimą,

naktį ir savo pačių vienatvę...

gerdami rytmetinę kavą

ant balto lyg sniegas popieriaus lapo,

juodomis nevilties raidėmis

jie parašė pirmuosius būsimo eilėraščio žodžius.

Tolimame Lietuvos kaime,

užskridęs ant aukšto ir stataus skiedryno,

garsiai pragydo gaidys,

pakvipo dūmais ir verdamu pusryčiu,

kaip anuomet,

kaip tada,

kai pasaulis dar buvo toks, koks buvo,

o aš pats nerašiau poezijos.

2. BALADĖ APIE BANGINĮ

Visai sveikame banginio danty

išaugo didelis ir triukšmingas miestas -

koks siaubas, koks siaubas!

Banginis pasileido plaukti,

plaukė nesustodamas dieną ir naktį -

tris dienas ir tris naktis,

kol pagaliau priplaukė vienišą,

vandenyno platybėse pasiklydusią salą,

ant aukšto kranto stovinčią pilį,

o pro jos langą liūdnai ir svajingai

žiūrėjo vienturtė karaliaus duktė,

apsisuko banginis, paleido didingą fontaną

ir tarė: "Fui, kokia negraži!

Paliksiu ją princui!

Plauksiu tenai, kur mano patelės -

baltos lyg pienas banginės

žaidžia jūros bangose

ir pasigavusios mėto viena kitai

vos pradėjusį aušti rytą.

Plauksiu tenai,

nes tenai viskas kitaip -

daug paprasčiau negu šičia,

kur gyvena ir kankinasi žmonės,

o poetai rašo nesuprantamus eilėraščius."

Šitaip sau taręs,

banginis mostelėjo milžiniškais

tarytum klojimo siena pelekais

ir pasileido plaukti

į tą šalį, kuri vadinasi tenai,

ir niekada nesivadins šičia.

3. JOGAS

Mėnulyje nusičiaudėjo jogas

ir poetas parašė dar vieną -

visiškai naują eilėraštį,

jogas vis čiaudėjo,

o poetas vis rašė ir rašė,

ak, tie priežastiniai ryšiai,

nematomi ir negirdimi,

nevaldomi tarytum įsimylėjusiųjų mintys,

jie lanko mus tada, kai miegame

arba liūdną melancholijos valandą,

kai imame apdainuoti vienatvę,

apie kurią skaitėme kitų poetų knygose

arba matėme vaikštinėjančią po mėnulį,

kuriame ir vėl nusičiaudėjo jogas,

o mano draugas poetas,

ne, aš pats, parašiau dar vieną -

visiškai naują eilėraštį,

jis irgi buvo apie vienatvę.

4. APIE BUDELIUS IR BUTELIUS

Už stalo susėdę trys budeliai

kankina ar ne trečią tik butelį.

- Oi, budeliai budeliai,

kam jūs kankinate butelį?

Oi, budeliai budeliai,

visai sulindote jau į butelį.

Ir atsakė man budeliai:

- Mes mylime butelį,

mes esame poetai ir dar laureatai,

ne tau čia ką suprasti,

ne tau čia ką išrasti!

- Oi, budeliai budeliai,

nustokite kankinę butelį!

Jau tik pusė beliko,

jau tik ant galo...

- Nustok čia barškėjęs,

poetai privalo!..

- Oi, budeliai budeliai,

šitiek prikankintų butelių?

Prikankinot - nepalikot nė lašo,

poetai, o poezijos nerašot!..

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]