LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE


Aurelija MYKOLAITYTĖ

Į TOLIMĄJĮ SKUODĄ


Nuotraukoje Mykolas LukasNuo Vilniaus Skuodas nutolęs ne vienu šimtu kilometrų - norint jį pasiekti tenka pervažiuoti kone visą Lietuvą. Tačiau keliauti verta: daug pamatai, dar daugiau sužinai. Šįkart teko pasisvečiuoti LASS Skuodo rajono taryboje, kalbėtis su jos pirmininku Mykolu Luku, vadovaujančiu akliesies ir silpnaregiams nuo 1976 metų.
    
Ten jauku ir šilta
    
     LASS Skuodo rajono taryba įsikūrusi parapijos globos namuose, šalia bažnyčios: čia persikėlė 1995 metais, neįstengdami sumokėti didžiulės nuomos už senąsias patalpas Vilniaus gatvėje. Antrame ir trečiame šio pastato aukštuose gyvena seneliai, likusios patalpos išdalintos įvairioms įstaigoms bei organizacijoms. Akliesiems ir silpnaregiams atiteko ketvirtasis aukštas - čia jiems priklauso kabinetas, nedidukė salytė ir virtuvė.
     "Pabuvom kurį laiką, pradėjom džiaugtis", - sako pirmininkas. Čia kuo puikiausia vieta repeticijoms, susitikimams: salytėje yra vietos tiek koncertuotojams, tiek klausytojams, kurie gali susėsti jaukiai prie stalų, pasišnekučiuoti, pasivaišinti. Kultūros namuose to jaukumo nerastum nė su žiburiu: M. Luko žodžiais, žmonės tiesiog ištirpdavo 300 vietų salėje.
     Naujoji vieta gera dar ir tuo, kad čia nėra jokios nuomos - užtenka susimokėti už komunalinius patarnavimus: šilumą, vandenį, elektrą. Kadangi turi savo skaitiklius, kiekvieną mėnesį žino, kiek tiksliai yra skolingi. Daugiausia skuodiškiams kaštuoja šiluma - už spalio lapkričio mėnesius sumokėjo apie pustrečio šimto litų. Užtat daugiausia lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, ir atitenka patalpų išlaikymui.
    
Skuodo šiokiadieniai
    
     Pasak pirmininko, šiuo metu Skuode yra apie 13 nevyriausybinių organizacijų, ir visos jos prašo iš savivaldybės lėšų. Pernai visiems buvo paskirta 35 tūkst. litų suma. Jeigu dalintų po lygiai, LASS rajono tarybai tektų tik šiek tiek daugiau nei 2 tūkst. litų - pusmečiui už komunalinius patarnavimus, telefoną.
     Nors buvo prašę ir daugiau, 1999 metais aklieji tegavo 6000 litų. Kaip jau buvo minėta, didžiuma šių pinigų atitenka patalpų išlaikymui. O kur dar visoms kitoms reikmėms, organizacinei veiklai? M. Luko nuomone, savivaldybė visų pirma turėtų remti invalidų organizacijas, atsižvelgdama į jų veiklą - Skuode yra bendrija "Viltis", sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras, kitos negalios žmonių draugijos. Pirmininkas apgailestauja, kad skiriamos lėšos įvairioms ne invalidų organizacijoms, kurios "iš tuščio į kiaurą pilsto".
     Dar viena problema, neaplenkusi ir Skuodo: kol kas čia nėra tiflopedagogo, kuris rūpintųsi regėjimo negalią turinčiais vaikais ir suaugusiais. Rajone yra du vaikai, lankantys bendrojo lavinimo mokyklą, vienas visiškai aklas vaikas lanko lopšelį-darželį. Rajono okulistė mano, kad sutrikusio regėjimo vaikų, kuriems taip pat praverstų tiflopedagogo pagalba, yra ir daugiau. Gydytoja susipažino su kriterijais, kada vaikas įrašomas įskaiton, pamatė naujas sutrikusio regėjimo vaiko korteles ir žadėjo informuoti. Taip ir su suaugusiais. Štai pernai į organizaciją buvo priimti 6 nauji nariai - du pirmos grupės ir keturi antros grupės. Ne vienam iš jų praverstų bent porą savaičių pabuvoti Vilniuje, reabilitacijos centre, tačiau vyresnio amžiaus žmonės nenori niekur toli vykti, prašo, kad viskas būtų vietoje.
     Kaip ir kitur, taip ir Skuode, žmonės neturi jokio darbo. Organizacijai priklauso 61 narys, o iš jų tik dvi trečios grupės moterys dirba - viena gaisrinėje dispečere, kita skalbykloje skalbėja. Pasak pirmininko, jos galėtų gauti ir antrą grupę, tačiau vien dėl to, kad dirba, suteikiama trečia regėjimo invalidumo grupė. Dar trys žmonės savo malonumui šį tą nupina, numezga - tai ir visi skuodiškių darbai. M. Lukui labiausiai neramu dėl tų, kurie gauna labai menkas pensijas-pašalpas: pavyzdžiui, 84 litus. Anksčiau, kiek galėdavę, stengęsi tokiems žmonėms padėti pašalpomis, maisto talonais per globos ir rūpybos skyrius. Kaip bus toliau, jeigu lėšų šioms reikmėms nebus?
    
Daugybė renginių
    
     Nors Skuodas ir nedidelis, tačiau jame gyvenimas virte verda: aklieji ir silpnaregiai čia turi savo kaimo kapelą, mišrų vokalinį ansamblį, visai neseniai susikūrė akordeonų trio. Tenka koncertuoti ne tik sąjungos nariams, bet ir visuomenei. Štai iki gruodžio mėnesio jau spėjo surengti 8 koncertus, net 5 iš jų buvo skirti visuomenei.
     Galima sakyti, jog organizacijos kultūrinis gyvenimas laikosi ant trijų banginių: pirmininko M. Luko ir jo pagalbininkų Karolinos Strazdauskienės bei Edmundo Untulio. Šie žmonės talkina ruošiant įvairius renginius, susitikimus, vakarones. "Mūsų žodžio" skaitytojai turbūt juos jau pažįsta iš "Kronikos" žinučių, kai pranešama apie kokį nors LASS narių susibūrimą Skuode...
     Pirmininkas išvardijo daugybę renginių, kurie būna suruošiami per metus: tai tradicinės tarpušvenčio, užgavėnių ir margučių vakaronės, susitikimai, paskaitos įvairia tematika - pernai metais jų būta apie 10. Skuode taip pat veikia savišvietos būrelis: kartu su K. Strazdauskiene žmonės aptarinėja laikraščių straipsnius, išsiaiškina, kas jiems aktualu "Valtybės žiniose", kituose leidiniuose. 2000 metams užsakyta spaudos net už 255 litus: žmonės galės vėl rinktis LASS rajono taryboje, peržiūrėti spaudą, kadangi namie daugelis neturi tokių galimybių.
     Pasak M. Luko, yra vienas kitas aklasis ar silpnaregis, kurį sunku prikalbinti kur nors dalyvauti. "Sugebėtų ir groti, ir dainuoti, bet jiems tik rūpi ką nors gauti iš LASS", - apgailestavo pirmininkas. Užtat visai kitaip nuteikia tokie žmonės, kurie ateina ir sako: "Aš noriu dalyvauti jūsų veikloje". Jų dėka ir ateity turėtų gyvuoti Skuodo meno mėgėjų kolektyvai, savišvietos būrelis - burti rajono žmones, žadinti kultūrinį gyvenimą.
    
Kas svarbiausia
    
     LASS Skuodo rajono pirmininkas paminėjo keletą dalykų, be kurių neišsiversi organizacijos darbe. Visų pirma reikia rasti bendrą kalbą su rajono valdžia, palaikyti glaudžius ryšius su globos ir rūpybos skyriumi, ruošti programas, įrodinėti jų svarbą po 10-20 kartų. "Jeigu to nebus - nieko nepasieks ta organizacija", - sakė M. Lukas. Jo nuomone, geriau planuot mažiau, planuot konkrečiai, bet padaryti tą darbą ir jį parodyti, nes antraip paramos nebus. Kad savivaldybės atsakingi darbuotojai matytų, ką tu veiki, reikia juos kviestis į kiekvieną susirinkimą ar vakaronę, išvyką.
     Kitas svarbus dalykas: būtina atsižvelgti į visų žmonių interesus. Pirmininkas pataria organizuoti įvairius būrelius - šaškių, šachmatų, pynimo, mezgimo, meno mėgėjų, savišvietos ir kt. Reikia žiūrėti, koks žmonių skaičius, kokio amžiaus - labai senas žmogus vargiai ateis į renginį. Taip pat negalima užmiršti ir tų, kurie neišeina iš namų, guli lovoje: knygas jiems reikia pristatyti į namus, pasveikinti su jubiliejais, kiek įmanoma, aprūpinti materialiai per globos ir rūpybos skyrius.
     "Ne viską mes padarom, bet ką galim, tą darom", - sakė LASS Skuodo rajono organizacijos vadovas M. Lukas. Išties čia yra kuo pasidžiaugti: žmonės dalyvauja meno mėgėjų kolektyvuose, lanko savišvietos būrelį, skaito įgarsintas knygas ir net 30 žmonių globos ir rūpybos skyriaus dėka šiemet gauna "Mūsų žodį"! Taigi nors ir labai toli nuo Vilniaus Skuodas, jis visiškai nepanašus į apsnūdusį provincijos miestą.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]