LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


Gruodžio 16 d. įvyko paskutinysis 1999 metų LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 centro tarybos narių, buvo svarstyta 12 klausimų.
     Patvirtintas Kauno įmonės ūkinės ir finansinės veiklos gerinimo planas. Šio plano vykdymo kontrolė pavesta VšĮ "LASS centro taryba" pirmininko pavaduotojui S. Plauškai.
     Pritarta Kauno įmonės bei Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos prašymui parduoti rinkos kaina sandėlius Kaune, Savanorių pr. Nr.206. Sudaryta darbo grupė šių patalpų pirkėjų paieškai, konkurso organizavimui ir pardavimo bei pirkimo sutarties sąlygų rengimui: vadovas - B. Motiejūnas, Kauno įmonės direktorius, nariai - R. Ulinskas, Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas, S. Sabeckis, Kauno įmonės teptukų skyriaus gamybos meistras, ir K. Jukna, Kauno įmonės darbininkų profesinės sąjungos pirmininkas. Išimties tvarka dėl įmonės neatidėliotinų įsiskolinimų leista Kauno įmonei visas lėšas, gautas už parduotas patalpas, naudoti įmonės reikmėms: 50 proc. nuo gautos sumos panaudoti įsiskolinimams už socialinio draudimo įmokas, fizinių asmenų pajamų mokesčiams ir atsiskaitymams už energetinius resursus užmokėti, 20 proc. - įmonės darbuotojų darbo užmokesčio įsiskolinimui užmokėti, 30 proc. - gamybos reikmėms. Už nutarimą dėl nurodytų patalpų pardavimo ir tokį gautų lėšų paskirstymą balsavo 12 centro tarybos narių.
     Pasiūlyta "Mūsų žodžio" vyriausiajam redaktoriui parengti ciklą straipsnių apie neregių organizacijų turimą turtą ir jo panaudojimą Estijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje ir kitose Europos šalyse.
     Aptartos nepriklausomo auditoriaus UAB "Valskaita" Klaipėdos įmonėje atlikto audito išvados ir siūlymai. Nors Klaipėdos įmonėje ir laikomasi pagrindinių Lietuvos Respublikos teisės aktų, tvarkant buhalterinę apskaitą ir kasą, tačiau rasta kai kurių pažeidimų, apskaitant pajamas ir sąnaudas, PVM, vertinant gatavos produkcijos likučius ir parduotų prekių savikainą, nustatyta, kad įmonėje neveikia direktorių taryba, nuo 1983 metų neperžiūrėtos medžiagų sunaudojimo normos, sudarant darbo sutartis, ne visada prisilaikoma Lietuvos Respublikos Darbo sutarčių įstatymo reikalavimų. Centro taryba pavedė įmonės direktoriui per artimiausią mėnesį sutvarkyti iškeltus trūkumus.
     Išklausiusi LASS centro tarybos sudarytos laikinos komisijos tikrinimo aktą apie Klaipėdos įmonės poilsio bazės "Spindulys" ūkinės ir finansinės veiklos rezultatus, centro taryba pavedė VšĮ "LASS centro taryba" vyriausiajai finansininkei Z. Tarailienei ir inžinieriui P. Janulevičiui dar kartą patikrinti poilsio bazės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą bei bazėje atliktus remonto darbus, nurodyti įmonei, kas ir iki kada turi būti sutvarkyta.
     Centro taryba, išnagrinėjusi Klaipėdos įmonės direktoriaus V. Glavecko prašymą šalių susitarimu atleisti iš užimamų pareigų, nutarė skelbti konkursą šioms pareigoms užimti, o V. Glaveckui pavedė eiti užimamas pareigas iki 2000 m. kovo 1 dienos. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, kurių išsilavinimas, darbo patirtis atitinka konkurso sąlygas, tačiau, prisilaikant LASS įstatų, pirmenybė bus teikiama regėjimo invalidams.
     Patikslinta LASS individualios įmonės "Mūsų žodis" redakcinės kolegijos sudėtis: į redakcinę kolegiją paskirta G. Petrauskienė, Šiaulių miesto ir rajono tarybos pirmininkė, vietoje iš darbo išėjusio LASS Varėnos rajono tarybos pirmininko V. Jasiūno. Patvirtinta Vilniaus kultūros namų labdaros gavimo 1999 metų gruodžio mėnesio renginiams programa.
     Centro tarybos Padėkos raštu apdovanota LASUC informacijos skyriaus vedėja O. Vaitulionienė už ilgametį ir kūrybingą darbą aklųjų kultūros ir švietimo srityje.
     Kitas centro tarybos posėdis planuojamas 2000 metų vasario mėnesį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]