LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


Rugsėjo 8 dieną vykusiame posėdyje buvo apsvarstyta 13 klausimų.
     Plačiausiai aptarta LASS įmonių ūkinė ir finansinė veikla per 1999 metų II ketvirtį. Tą ketvirtį pirmą kartą trys LASS įmonės - Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių - negavo balansinio pelno. Blogiausia padėtis yra Kauno įmonėje - didelės skolos (1482,3 tūkst. Lt), sandėliuose neparduotos produkcijos už 870,7 tūkst. litų, daug žmonių dirba su priverstinėm prastovom, darbuotojams maždaug už 4 mėnesius nemokamas atlyginimas. Kalbant apie įmonių reikalus, buvo aptarti ir vasarą prie LASS centro tarybos vykusio piketo, organizuoto Regėjimo invalidų asociacijos kartu su Lietuvos darbininkų sąjunga, reikalavimai. Nepritarta tik kategoriškiems ir visiškai kraštutiniams reikalavimams dėl įmonių reikalų.
     Centro taryba įpareigojo Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių įmonių direktorius iki spalio 20 d. parengti ir pateikti įmonių darbo gerinimo planus ir informaciją apie ūkinės - finansinės veiklos būklę, svarstyti aklųjų ir silpnaregių užimtumo strategiją, pavedė centro tarybos turto ir ūkio komisijai patikslinti įmonių teikiamų ataskaitų duomenis, parengti vienodą statistinio darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką, Centro taryba, atsižvelgdama į Kauno įmonės administracijos prašymą bei turto ir ūkio komisijos siūlymus, nurašė Kauno įmonės paskolos, suteiktos centro tarybos, likutį - 61,0 tūkst. Lt, atidėjo įmokų nuo įstatinio kapitalo mokėjimą, leido parduoti 1991 m. pradėto statyti gyvenamojo namo pamatus.
     Centro tarybos nariai susipažino su 1999 m. liepos 8 d. Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais naujais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro nuostatais ir, vadovaudamiesi jais, į centro valdymo komitetą paskyrė du LASS atstovus - Sigitą Armoną, LASS pirmininko pirmąjį pavaduotoją, ir Alfonsą Navicką, Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininką.
     LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas informavo apie LASS vykdomos 1999 m. valstybinės regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos finansavimo mažinimą. Centro taryba pritarė protesto akcijoms dėl reikiamo invalidų organizacijų programų finansavimo, nutarė nesilaikyti lygiavos pricipo, mažinant kitų aklųjų organizacijų, LASS vykdomų programų finansavimą. Esant lėšų trūkumui, nutarta finansuoti tik pagrindines programas, kurios padeda įgyvendinti pačius svarbiausius LASS tikslus, išlaikyti LASS struktūrą.
     Per 1999 m. Baltosios lazdelės dienos renginius nutarta supažindinti visuomenę, informuoti vyriausybę apie jauno amžiaus aklų žmonių profesinio pasirengimo, mokslo ir užimtumo problemas, lėšų stygių norint tas problemas spręsti.
     Išnagrinėjusi Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos prašymą, centro taryba nutarė už parduotą LASS rajono, miesto ir apskričių taryboms, įmonėms, įstaigoms ir fondams dovanotą nekilnojamą turtą visas gautas lėšas palikti šio turto gavėjui.
     Centro taryba nepritarė Vilniaus įmonės bendrabučio gyventojų prašymui leisti pirkti lengvatinėmis sąlygomis kambarius lovų tipo bendrabutyje.
     Už rūpinimąsi aklųjų švietimo reikalais ir aktyvią tiflopedagoginę veiklą LASS centro tarybos padėkomis buvo apdovanotos Jadvyga Landa, buvusi Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos Klaipėdos skyriaus vedėja, buvusi to paties skyriaus mokytoja Eugenija Smilgaitė-Vaitiekūnienė, Šiaulių P. Avižonio regos centro tiflopedagogė Vanda Rekašienė; už nuolatinę paramą ir pagalbą rengiant Baltosios lazdelės '99 renginius Alytuje - Alytaus miesto meras Dobilas Kurtinaitis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, Alytaus apskrities administracijos viršininkas Ignas Aleškevičius, Alytaus moksleivių kūrybos centro direktorius Algirdas Grabliauskas, AB "Alita" direktorius Vytautas Juknevičius, LASS Alytaus rajono tarybos pirmininkas Stanislovas Stankevičius.
     Svarstant LASS įmonių reikalus, dalyvavo Lietuvos darbininkų sąjungos ekonomistė Jovita Meškauskienė, laikraščio "Lietuvos darbininkas" žurnalistė Daiva Kvederaitė, Regėjimo invalidų asociacijos pirmininkė Stasė Kopūstinienė, jos pavaduotojas Kazimieras Jukna.
     Kitas centro tarybos posėdis numatomas sušaukti lapkričio 3 dieną.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]