IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


LITERATŲ JUBILIEJUS

     Kovo 5 d. sukanka 50 metų, kai įvyko (1949) Kauno aklųjų mokyklos literatų kūrybos pirmasis vakaras.
     Literatų būrelis susikūrė 1948 m. pavasarį, tačiau didesnę savo veiklą parodė 1948-1949 mokslo metais. Iš pradžių jaunieji literatai pasitenkino nagrinėdami literatūros teoriją ir rašytojų kūrinius. Vienas kitas mokinys mėgino kurti eilėraščių, vaizdelių, apsakymėlių, tačiau juos laikydavo tik sau, nedrįsdavo jų niekam rodyti, tuo labiau viešai paskaityti. Būrelio pirmininkas mokinys Antanas Grigutis pradėjo skatinti draugus neslėpti savosios kūrybos, bet kūrinėlius paskaityti literatų susirinkimuose, išnagrinėti, tokiu būdu juos tobulinti. Imta vis daugiau ir daugiau įsidrąsinti, ir štai surengtas pirmasis viešas jaunųjų literatų pasirodymas.
     Prasidėjus literatų kūrybos vakarui, kalbėjo mokyklos direktoriaus pavaduotojas Vincas Vabalas ir literatų būrelio globėjas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Konstantinas Butautas. Jie padrąsino jaunuosius literatus žengti užsibrėžtu kūrybos keliu, nesigailėti triūso, kad tie jaunučiai daigeliai, dabar dar tokie silpnučiai tebesą, gražiai supurentoje dirvoje sužaliuotų ir pražystų visu savo kūrybiniu grožiu.
     Savo kūrinėlių paskaitė mokiniai: Adolfas Venckevičius, Povilas Vitkauskas, Antanina Marcinkutė, Antanas Grigutis, Stasys Krasinskas - poezijos, Zofija Grikšelytė, Juzefa Šurpickaitė, Valentinas Toločka, Juozas Marcinkus - prozos. Jaunieji literatai savo išsilavinimu ir amžiumi labai skyrėsi vieni nuo kitų - tai buvo mokiniai nuo antros iki devintos klasės. Vieni nedrąsiai ir drebančiais balsais skaitė savo kūrinėlius, kiti - energingai ir su užsidegimu. "Tačiau aš esu įsitikinusi, - rašė mokyklos kronikoje auklėtoja Ona Jurienė, - kad ateityje ir tie kuklieji vis drąsiau pradės reikštis, tuo labiau, kad draugai ir pedagogai, esantieji salėje, labai karštai ir audringai pritarė jiems savo ovacijomis".
     Baigus skaityti kūrinėlius, dar žodį tarė mokyklos direktorius Jonas Mikėnas: jis paskatino jaunuosius kūrėjus ir palinkėjo literatams geriausio pasisekimo. Pabaigoje buvo meninė dalis, kurią atliko vaikų ir vyresniųjų mokinių chorai, vadovaujami muzikos mokytojo Antano Adomaičio.
     Vėliau tokie mokyklos jaunųjų literatų kūrybos vakarai vykdavo kasmet, buvo skelbiami savosios kūrybos konkursai, kūrinėliai vertinami ir premijuojami.
    
MOKSLŲ DAKTARO ALGIMANTO ŠUMINO JUBILIEJUS

     Kovo 8 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1929) Algimantas Šuminas, politinis kalinys, technikos mokslų daktaras.
     A. Šuminas gimė Kavoliukų kaime, netoli Saldutiškio (Utenos raj.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Kaune, gimnazijoje, kur 1945 m. spalio 3 d. jį suėmė ir uždarė į kalėjimą. Ilgiausiai išbuvo Vorkutos lageriuose. 1954 m. vasarą grįžo į Lietuvą. Regėjimas sutriko nuo organizmo išsekimo tremtyje. Buvo Lietuvos aklųjų draugijos narys. Studijavo Kauno politechnikos institute (dabar - Technologijos universitetas). 1972 m. ten pat apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją iš medžiagų atsparumo srities. Disertaciją rašė jau silpnai matydamas, rašyti padėjo žmona Janina. Dirbo dėstytoju Kauno politechnikos instituto Panevėžio filiale.
     Buvo studentų mėgstamas dėstytojas. Antrosios, daktarinės, disertacijos rašyti nebaigė. Mirė 1989 m. spalio 30 d. Panevėžyje.
    
LITERATĖ ELENA BALČIŪTĖ

     Kovo 14 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1929) Elena Balčiūtė, literatė.
     E. Balčiūtė gimė Ginčių kaime (Telšių raj.), valstiečių šeimoje. Regėjimo neteko kūdikystėje. 1953-1962 m. dirbo darbininke Švėkšnos aklųjų įmonėje, nuo 1963 m. pradžios iki 1997 m. vasaros - Kauno įmonėje. Kaune baigė ir suaugusių aklųjų vidurinę mokyklą.
     Nuo mažens Elenutė klausėsi mamos dainų (mama buvo gera dainininkė), ir tai turbūt paskatino domėtis poezija, kurti eilėraščius. Literatų klubą pradėjo lankyti maždaug prieš dvidešimt metų, vadovaujant rašytojui Aleksui Dabulskiui. Dabar jos kūrybą seka klubo globėjas rašytojas Petras Venclovas. Jos eilėraščių yra išspausdinta "Kauno tiesoje", žurnale "Mūsų žodis", aklųjų kūrybos almanache "Vaivorykštė" ir poezijos antologijoje "Prisimenu dar karklų kvapą".
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]