LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


LASS centro tarybos posėdyje, įvykusiame vasario 24 d., dalyvavo 12 centro tarybos narių, LASS Revizijos komisijos pirmininkas J.Stankevičius, Kauno kultūros namų direktorius S.Babonas, Klaipėdos įmonės direktorius V.Glaveckas, Lietuvos radijo žurnalistė G.Padribonienė, "Mūsų žodžio" vyriausiasis redaktorius V.Gendvilas. Centro taryba svarstė 15 klausimų.
     Priimtas nutarimas, kuriuo Kauno kultūros namai reorganizuoti į LASS viešąją įstaigą "Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namai", patvirtinti Kultūros namų įstatai, kiti viešosios įstaigos steigimui reikalingi dokumentai.
     Svarstyta VšĮ "LASS centro taryba" pirmininko pavaduotojo S.Plauškos informacija apie LASS įmonių ūkinę - finansinę veiklą per 1998 metus. Per metus įmonės gavo 17,9 mln. litų įplaukų. Nors ir buvo atnaujinamas gaminių asortimentas, diegiami nauji technologiniai patobulinimai, LASS įmonių gamybinė veikla, išskyrus Vilniaus įmonę, pernai buvo nuostolinga. Sunkiausiai per praėjusius metus sekėsi Kauno įmonei: trūko realizavimo rinkos, didėjo skolos. Įmonėse vidutiniškai dirbo 1015 žmonių, iš jų 491 aklųjų ir silpnaregių, per metus visose įmonėse vidutiniškai sumažėjo 55 neregiais. Vidutinis (statistinis) visose įmonėse dirbusių neregių procentas buvo 46,3. Nustatyto aklųjų darbuotojų 45 proc. ribos nepasiekė tik Panevėžio įmonė. S.Plauška pateikė smulkią įmonių skolų bei nuomojamų patalpų ir pajamų už nuomą analizę. Centro taryba atidėjo Kauno įmonės paskolos grąžinimo terminą iki rugsėjo 1 d., nutarė kitame posėdyje nagrinėti Šiaulių įmonės veiklą, pavedė Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybai kartu su Klaipėdos įmone dar kartą apsvarstyti iš įmonės atleidžiamų darbuotojų sąrašą.
     Centro taryba patvirtino šešių LASS 1999 m. vykdomų regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programų finansavimą pagal Invalidų reikalų tarybos patvirtintus prioritetus ir lėšas. Taip pat patvirtinta 1999 m. vykdomos regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos išlaidų sąmata, joje įstaigų išlaidoms numatyta 1 771 000 Lt, kitoms programoms vykdyti - 1 699 000 litų. Patvirtinta skaitovo samdymo tvarka, 1999 m. renginių, leidybos planai, patikslintas įstaigų vadovų atlyginimas. Vadovaujantis premijavimo nuostatais, skirtos premijos Lietuvos aklųjų choro direktoriui už 1998 m. II ketvirtyje organizuotas loterijas ir "Mūsų žodžio" vyriausiajam redaktoriui V.Gendvilui už I ir II ketvirčio veiklos rezultatus, skirtos lėšos LASS nariams apmokėti už mokslą aukštosiose mokyklose.
     Centro taryba buvo supažindinta su centro tarybos socialinių reikalų ir kultūros reikalų komisijų informacijomis apie priimtus sprendimus dėl 1999 metų vykdomų programų, jų sąmatų, apdovanojimų centro tarybos padėkomis, dalyvavimo tradiciniame tarptautiniame meno mėgėjų festivalyje Moravijoje ir kt. klausimais.
     Priimtas nutarimas dėl Kauno įmonės pastato dalies (1500 kv.m.) perdavimo Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai, kuri kartu su LASS Kauno kultūros namais parengė projektą dėl socialinių paslaugų centro steigimo ir pateikė LR Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos paskelbtam "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos" konkursui, planuodama gautą finansavimą ir šias patalpas panaudoti centro steigimui. Centro taryba paskirstė lėšas, gautas už parduotą Kauno įmonei priklausiusį butą: pagal centro tarybos priimtą nutarimą Kauno įmonei palikta 50 proc. šios sumos, kita pusė lėšų, pagal nutarimą priklausanti centralizuotam fondui, skirta Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai.
     Taip pat centro taryba leido Vilniaus įmonei parduoti bendrabučio patalpas rinkos kainomis.
     Centro taryba susipažino su Plungės rajono organizacijos narių prašymu perduoti Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybai Plungės pastatą, esantį Klaipėdos įmonės balanse, ir pavedė Klaipėdos įmonei paruošti dokumentus, reikalingus pastato perdavimui. Taip pat buvo tartasi dėl leidimo Panevėžio įmonei grąžinti paskolą kanceliarinėmis prekėmis, leidimo Vilniaus įmonei užstatyti pastatą Revonių gatvėje, tačiau sprendimai dar nebuvo priimti.
     Kitas centro tarybos posėdis planuojamas kovo mėnesio pabaigoje.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]