Teisininko komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, Teisininkas, [email protected]

Užimtumo įstatymo pokyčiai

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Seimas priėmė LR Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 42, 45, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 30-2 straipsniu įstatymą. Įstatymo Nr. XIII-2428. Šis įstatymas įsigalios 2020-01-01. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys LR Užimtumo įstatymo pakeitimai ir papildymai numato tokias naujoves: 

1. Įstatyme nebelieka sąvokos nedarbingi neįgalieji. Dėl šios sąvokos dar 2016 m. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas baigiamųjų pastabų dėl pirminės Lietuvos ataskaitos 51 p. pareiškė didelį susirūpinimą ir nurodė, kad dėl jos matomas žemas neįgaliųjų užimtumo lygis. LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme sąvokos nedarbingi neįgalieji ir neįgaliųjų rūšiavimo į nedarbingus ir iš dalies darbingus nebeliko nuo 2019-01-01. Dabar atėjo eilė ir LR Užimtumo įstatymui. 

2. Nedaug, nuo 1,55 iki 1,5, mažinamas subsidijos darbo užmokesčiui ir nuo jo apskaičiuotoms socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti maksimumas. 

3. Nustatyta, kad įdarbinimas subsidijuojant ir parama darbo vietoms steigti netaikomi valstybės ar savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms (bendrijoms) ar asociacijoms. 

4. Neįgaliesiems numatytos įdarbinimo su pagalba paslaugos. Šios paslaugos gali būti dvejopos: pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras arba lydimoji pagalba įsidarbinus. 

Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama siekiant užtikrinti komunikavimą tarp darbdavio ir asmens, kuriam dėl turimo neįgalumo reikalinga pagalba įsidarbinant. Ši pagalba teikiama pagal poreikį ne daugiau kaip 8 valandas pas vieną darbdavį. Minėtos pagalbos vienos valandos įkainis negali viršyti 0,1 bazinės socialinės išmokos (toliau trumpinama BSI, šiuo metu ji yra 38 Eur) dydžio už kiekvieną neįgalų asmenį, kuris Užimtumo tarnybos buvo priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei. 

Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar neįgalaus asmens prašymu, siekiant užtikrinti įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių asmuo gali netekti darbo. Lydimoji pagalba teikiama pagal poreikį, tačiau ne ilgiau negu 12 mėnesių nuo įsidarbinimo dienos. Lydimosios pagalbos vienos valandos įkainis negali viršyti 0,1 BSI dydžio už kiekvieną neįgalų asmenį, kuris Užimtumo tarnybos buvo priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]