VIRŠELIS

 

C. MACCARI. APIJAUS KLAUDIJAUS AKLOJO ĮVESDINIMAS Į SENATĄ


C. MACCARI. APIJAUS KLAUDIJAUS AKLOJO ĮVESDINIMAS Į SENATĄ. Parašas po iliustracija

Italų tapytojas ir skulptorius Cesare Maccari (1840–1919) gimė Sienoje, Toskanos kunigaikštystėje. Studijavo Sienos dailės institute. Dirbo Sienos ir Florencijos meno dirbtuvėse. 1864 m. gavo užsakymą Bernardino Pintoricchio tuo metu Sienos katedroje atrastų paveikslų kopijoms atlikti. Dailininkas turėjo užsakymų dekoruoti įvairias Italijos bažnyčias – tapyti jų altorius ir freskas. 1882–1888 metais Madama rūmuose Romoje (dabartinė Italijos Respublikos Senato buveinė) nutapė freską "Apijaus Klaudijaus Aklojo įvesdinimas į senatą". 

Daugiafigūrio paveikslo centrinėje dalyje tapytojas pavaizdavo pražilusį, palydovo vedamą, aukšto ūgio senolį. Visi apsisiautę baltomis togomis, išskyrus šiam renginiui vadovaujantį asmenį, pasidabinusį ryškiai mėlyna toga. Prieš ateinantį neregį senatorių stovintys patricijai nuolankiai nulenkia galvas šitaip išreikšdami didžiulę pagarbą jo rangui. Freskos gilumoje matome senato posėdyje dalyvaujančius jo narius, kol kas dar sėdinčius prie atskirų stalų, netrukus jie imsis bendrų, svarbių visai Romos Respublikai sprendimų. Faktas, kad iš dvidešimt septynių paveiksle pavaizduotų patricijų pagrindinė figūra atitenka neregiui Apijui Klaudijui, patvirtina jo reikšmingumą esamoje politinėje situacijoje. Galima daryti prielaidą, kad tapytojas pavaizdavo situaciją, kurią "Aklųjų enciklopedijoje" aprašė Aleksandras Melis: "Kai Epyro karalius Pyras, nugalėjęs Valerijų Leviną (279 m. pr. Kr.) pasiuntė Cinėją į Romą pasirašyti taikos sutarties, reikalaudamas Pietinės Italijos, ir senatas su tuo buvo linkęs sutikti, senate pasirodė senas aklas žmogus ir pareiškė apgailestaująs, kad nesąs kurčias ir turįs girdėti tokius pasiūlymus." 

Jis, anot A. Melio, įtikino senatą, kad su Pyru galima pasirašyti taiką tik tada, kai šis apleis Italiją. Priėmus tokią prielaidą, C. Maccari kūrinį "Apijaus Klaudijaus Aklojo įvesdinimas į senatą" turėtume priskirti istorinio žanro paveikslams. 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]