TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

ŠALPOS PENSIJOS IR TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS


2016-06-29 LR Seimas priėmė naująjį socialinį modelį reglamentuojančių įstatymų paketą. Dauguma iš jų įsigalios jau nuo 2017-01-01, tik Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, kuris bus pervadintas Socialinio draudimo pensijų įstatymu, įsigalios metais vėliau - nuo 2018-01-01. 

Šiame straipsnyje trumpai aptarsime daugumai neįgaliųjų svarbius Šalpos pensijų įstatymą Nr. XII-2506 ir Tikslinių kompensacijų įstatymą Nr. XII-2507, kurie pakeis dabartinį Valstybinių šalpos išmokų įstatymą. 

Abudu naujieji įstatymai numato gana mažai naujovių, juolab kad tais atvejais, kai pagal juos priklausytų mažesnės išmokos nei paskirtosios pagal dabar galiojantį įstatymą, - šios išmokos nebus mažinamos, o bus tęsiamas anksčiau paskirtųjų mokėjimas. Vis dėlto šiokių tokių pakeitimų esama. 

 

Atsiejimas nuo valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos 

Šiuo metu valstybinių šalpos išmokų dydžių skaičiavimo pagrindu yra valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija. Pavyzdžiui, neįgaliesiems, kuriems negalia buvo nustatyta iki jiems sukankant 24 m. amžiaus, arba išimtiniais atvejais, 26 m., jei negalia atsirado dėl ligos ar traumos, kilusios iki jiems sukankant 24 m. amžiaus, skiriama visų pirma neviršijantiems 25 proc. darbingumo lygio - 2 valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio šalpos pensija. Nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygio - 1,5 valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio šalpos pensija, o nuo 45 iki 55 proc. darbingumo lygio - 0,75 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio šalpos pensija. 

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis yra 2,5 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, o priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija ne didesnio kaip 25 proc. darbingumo lygio neįgaliesiems - 1 valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija. 

Įsigaliojus naujiesiems įstatymams minėtų išmokų dydžiai jau nebebus skaičiuojami valstybinėmis socialinio draudimo bazinėmis pensijomis, joms apskaičiuoti įsivedami nauji matai - šalpos pensijų bazė ir tikslinių kompensacijų bazė. Kol kas abiejų šių bazių dydis sutampa su valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžiu ir yra 112 eurų, nes abu įstatymai įtvirtina, kad šios bazės negali būti mažesnės kaip 112 eurų. Vėliau šiuos dydžius Vyriausybė galės didinti, tačiau jie nebūtinai turės būti tokio pat dydžio kaip valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija. Taigi kyla grėsmė, kad ateityje valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija bus didinama, o šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazės - ne, arba bus didinamos ne tokiu pat dydžiu. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Iki 1998 m. valstybinės nukentėjusių asmenų pensijos irgi buvo skaičiuojamos socialinio draudimo bazinėmis pensijomis,tačiau 1997-11-04 įstatymu Nr. VIII-493 nuo 1998 m. jų dydžiui apskaičiuoti buvo įsivestas naujas matas - valstybinių pensijų bazė. Iš pradžių valstybinių pensijų bazės ir valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžiai sutapo, tačiau valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija buvo po truputį didinama, o valstybinių pensijų bazė - ne, todėl ilgainiui šių bazių dydžiai ėmė skirtis. Šiuo metu valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija - 112 eurų, o valstybinių pensijų bazė - tik 58 eurai. Lietuvai 2015-01-01 įsivedus eurą, valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija buvo 104 eurai. 2015-07-01 ji buvo padidinta iki 108 eurų, o 2016-01-01 - iki 112 eurų, o valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo euro įvedimo nebuvo didinamas nė karto, ir kaip buvo 2015-01-01, taip ir iki šiol liko 21 euras. Ypač abejotina, ar bus didinama tikslinių kompensacijų bazė, kadangi, jei šalpos pensijos nedaugeliui žmonių yra pagrindinis ir dažnai netgi vienintelis pragyvenimo šaltinis, todėl sunkiai išeitų jų visai nedidinti, tai tikslinės kompensacijos yra tik papildoma tikslinę paskirtį turinti išmoka, dėl kurių mokėjimo tikslingumo ir dabar tenka išgirsti visokiausių nuomonių. Manau, kad neįgaliuosius vienijančios ir jų interesus atstovaujančios asociacijos turėjo parodyti daugiau aktyvumo, reikalauti, kad šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų dydžio apskaičiavimo matu būtų palikta valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija. 

 

Šalpos neįgalumo pensijų dydžiai 

Per visą sovietmetį neįgalieji pagal jų negalios sunkumą buvo skirstomi į 3 grupes - I, II ir III grupės invalidai. Toks neįgaliųjų skirstymas Lietuvoje išliko iki 2005-07-01. Invalidumo grupės turėjo didelę reikšmę neįgaliųjų pensijų dydžiui ir kitų lengvatų bei privilegijų apimčiai. Nors 2005-07-01 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme invalidumo grupės pakeistos procentais reiškiamu darbingumo lygiu, daugelyje kitų įstatymų iš esmės šis skirstymas išliko, tik pasikeitė terminologija: I grupę pakeitė ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis, II grupę - darbingumo lygis nuo 30 iki 40 proc., III grupę - darbingumo lygis nuo 45 iki 55 proc. 

Naujasis Šalpos pensijų įstatymas nustatydamas šalpos neįgalumo pensijų dydžius suaugusiems neįgaliesiems, jų jau neskirsto į tradicines tris grupes, o kiekvienam darbingumo lygio procentui priskiria skirtingo dydžio šalpos pensijas. Taip vietoje buvusių 3 dydžių pensijų atsiranda 12. Be to, kaip ir ankstesniame įstatyme, pensijos dydis dar priklauso ir nuo to, kokio amžiaus žmogus tapo neįgalus. Teisę gauti didesnę šalpos pensiją turi tie neįgalieji, kurie neįgaliaisiais buvo pripažinti iki 24 m. amžiaus arba išimtiniais atvejais iki 26 m. amžiaus, jei negalia atsirado dėl ligos ar traumos, kilusios iki jiems sukankant 24 m. amžiaus. Neįgalieji, kuriems negalia buvo nustatyta vėliau, turi teisę gauti tik mažesnę pensiją ir tik tuomet, kai negauna darbo užmokesčio ar kitų draudžiamųjų pajamų. Taip nustatyta dėl to, kad tokie neįgalieji, prieš tapdami neįgaliais, buvo sveiki, darbingi ir galėjo įsigyti socialinio draudimo stažą socialinio draudimo netekto darbingumo pensijai, kuris jauniems neįgaliesiems nėra didelis. 

Asmens darbingumo lygis procentais - šalpos pensijos dydis neįgaliesiems, pripažintiems neįgaliu iki 24 m. šalpos pensijų bazėmis (ŠPB): 

 

0 proc. - 2,25 ŠPB = 252,00 Eur 

5 proc. - 2,16 ŠPB = 241,92 Eur 

10 proc. - 2,08 ŠPB = 232,96 Eur 

15 proc. - 2,00 ŠPB = 224,00 Eur 

20 proc. - 1,91 ŠPB = 213,92 Eur 

25 proc. - 1,82 ŠPB = 203,84 Eur 

30 proc. - 1,74 ŠPB = 194,88 Eur 

35 proc. - 1,65 ŠPB = 184,80 Eur 

40 proc. - 1,43 ŠPB = 160,16 Eur 

45 proc. - 1,20 ŠPB = 134,40 Eur 

50 proc. - 0,98 ŠPB = 109,76 Eur 

55 proc. - 0,75 ŠPB = 84,00 Eur. 

 

Panašiai šalpos pensijos dydžiai atsižvelgiant į asmens darbingumo lygį išrūšiuoti ir neįgaliesiems, kurie tokiais buvo pripažinti po 24 m. amžiaus bei kai kurioms kitoms rečiau pasitaikančioms neįgaliųjų kategorijoms. 

Tie neįgalieji, kuriems darbingumo lygis nebuvo nustatytas, o tik prilygintas pagal iki 2005-07-01 buvusią invalidumo grupę, gali kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinį skyrių, dėl darbingumo lygio nustatymo. Tokiam kreipimuisi būtina turėti savo gydytojo siuntimą į NDNT. 

 

Nepanaikinta diskriminacija dėl amžiaus 

Teisę gauti nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems NDNT teritorinis skyrius nustatė nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį. 

Tiek dabar galiojantis Valstybinių šalpos išmokų įstatymas, tiek ir jį pakeisiantis Tikslinių kompensacijų įstatymas nustato nevienodus nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dydžius darbingo amžiaus asmenims, kuriems, kai jų darbingumo lygis neviršija 25 proc., - šios kompensacijos dydis yra 1 tikslinių kompensacijų bazė, ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kurie turi teisę gauti tik 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio minėtą kompensaciją. Iš šios diskriminuojančios taisyklės yra tik viena išimtis, 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją gali gauti tik tie senatvės pensijos amžių sukakę neįgalieji, kuriems minėta išmoka buvo paskirta dar darbingame amžiuje ir sukakus senatvės pensijos amžiui toliau tęsiamas jos mokėjimas. Tačiau, jei nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis nustatytas jau sulaukusiam pensinio amžiaus neįgaliajam, įmanoma gauti tik 0,5 tikslinių kompensacijų dydžio nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją. Aptartąjame įstatyme įteisinta senatvės pensijos amžiaus sulaukusių neįgaliųjų diskriminacija turėtų susidomėti Lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga, juolab kad nuolatinei priežiūrai (pagalbai) neįgaliojo turimos išlaidos tikrai nepriklauso nuo jo amžiaus. 

 

Truputį palengvintos sąlygos gauti šalpos našlaičio pensijas ir šalpos kompensacijas 

Šalpos našlaičio pensijos bus skiriamos tiems tėvų netekusiems neįgaliesiems, kuriems negalia buvo nustatyta iki jiems sukankant 24 m. amžiaus, arba išimtiniais atvejais 26 m. amžiaus, jei negalia atsirado dėl ligos ar traumos, kilusios iki jiems sukankant 24 m. amžiaus. Kaip ir seniau šių pensijų dydis 0,5 ŠPB, jos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų, tais atvejais, kai tėvai neturėjo reikiamo socialinio draudimo stažo ir dėl to jų vaikai negali gauti socialinio draudimo našlaičio pensijos. Tačiau, kaip ir seniau, šalpos našlaičio pensijos negalės būti mokamos kartu su socialinio draudimo netekto darbingumo pensijomis, bet galės būti mokamos su šalpos neįgalumo pensijomis. 

Šalpos kompensacijos skiriamos tiems asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 m. arba kurie yra neįgalūs ir jų darbingumo lygis neviršija 40 proc., jei šie asmenys iki 1995 m. slaugė namuose vaikus invalidus arba invalidus nuo vaikystės. Dabar galiojantis įstatymas reikalauja, kad slaugymo trukmė būtų ne mažesnė kaip 10 m., o naujasis įstatymas ją sutrumpino iki 8 m. Tačiau kaip ir seniau šalpos kompensacijos negali būti mokamos kartu su socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensijomis ar šalpos neįgalumo pensijomis. 

Didžioji dauguma kitų aptariamąsias išmokas reglamentuojančių klausimų liko nepakitę. Kaip ir anksčiau šias išmokas skirs ne "Sodros" teritoriniai skyriai, o savivaldybių administracijų socialinės apsaugos skyriai, be to, kaip ir anksčiau iš šių išmokų antstoliai negalės vykdyti jokių išieškojimų. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]