VIRŠELIS

 

G. CLOVIO. ŠV. PAULIUS PROKONSULO AKIVAIZDOJE APAKINA ELIMĄ


G. CLOVIO. ŠV. PAULIUS PROKONSULO AKIVAIZDOJE APAKINA ELIMĄ. Parašas po iliustracija

Kroatų kilmės Italų dailininkas Giullio Clovio (1498 - 1578) išgarsėjo kaip miniatiūrų, kuriomis buvo puošiamos bažnytinės knygos ir maldaknygės, meistras. Tapybos mokėsi viename iš vienuolynų, vėliau - Italijoje. Jis nebuvo pirmasis, savo darbuose vaizdavęs Elimo apakinimą. Anksčiau šį siužetą jau buvo pasirinkęs Rafaelis. 1515 m. L. Penni pagal Rafaelio eskizus sukūrė Vatikano Siksto koplyčios gobelenų kartonus. Nuo 1865 m. septyni šia tema sukurti kartonai saugomi Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone. Siužetą dailininkai paėmė iš "Apaštalų knygos", kurioje pasakojama, kaip apaštalas Paulius su bendraminčiais, skleisdamas Dievo žodį, pasiekė Kiprą: "Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur sutiko vieną žydą burtininką ir netikrą pranašą, vardu Barjėzus. Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis, pasivadinęs Barnabą ir Saulių, panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Jiems priešinosi Elimas - burtininkas (toks šito žodžio vertimas). Jis stengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, Šventosios dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį ir prabilo: "Ak, tu velnio vaike! Tu, visokių klastų bei suktybių pilnas teisingumo prieše! Ar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių? Dabar štai tave nubaus Viešpaties ranka - tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės." Ir tučtuojau jį užgulė tiršta tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tai pamatęs prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas Viešpaties mokslu" (Apd, 13, 6-12). 

Paveiksle Šv. Paulius prokonsulo akivaizdoje apakina Elimą. Dailininkas pateikia žiūrovui dvidešimties žmonių kompoziciją. Pirmojo plano kairėje pusėje nugara į žiūrovus ir pasukta profiliu galva, ištiesęs nukreiptą į raganių dešinę ranką, stovi Šv. Paulius. Jau apakintas Elimas kupinu siaubo veidu, ištiestomis į priekį rankomis, iš baimės kiek sulenktomis kojomis eina Pauliaus link. Prie jo prišokęs jaunuolis žiūri į akis - nori įsitikinti raganiaus aklumu. Net prokonsulas, sėdintis soste, skulptūrų ir kolonų fone, tiesia nustebęs rankas. Nieko nesuprantančiam prokonsulo asmens sargybiniui moteriškė pasakoja apie apakinimą - pirštu rodo savo akį. Dailininkui puikiai pavyko pavaizduoti stebuklo sujaudintos minios šurmulį. 

Šis paveikslas saugomas Luvro muziejuje, Paryžiuje. 

 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]