LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2013 m. balandžio 11 d. Vilniuje įvyko trečiasis šiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo trylika iš keturiolikos LASS centro tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkas Antanas Mozeris ir kviestiniai asmenys. 

Posėdžio pradžioje patvirtinti šių LASS įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos 2012 m. balansai ir veiklos ataskaitos: VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro, VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro, VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro, VšĮ "Kregis", VšĮ "Aksida" ir VšĮ "Brailio spauda". Nepriklausomų auditorių išvadomis, LASS įmonių ir įstaigų pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo įmonių ir įstaigų 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2012 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

Tarybos nariai informuoti, kad VšĮ "Aksida" per 2012 m. iš ūkinės - komercinės veiklos gavo 100,3 tūkst. Lt pelno. 2012 m. įstaiga gavo pajamų iš ūkinės - komercinės veiklos (4 328,4 Lt) ir valstybės subsidijų neįgaliųjų įmonėms (669,9 tūkst. Lt). 

Vilniaus ir Alytaus, Šiaulių ir Tauragės, Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrų ir VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro vadovai informavo apie 2012 m. savivaldybėse vykdytus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, kuriems vykdyti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui buvo skirta 319,7 tūkst. Lt, VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrui - 408,7 tūkst. Lt, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui - 338,8 tūkst. Lt., VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centrui - 327 tūkst. Lt. Įgyvendinant šiuos projektus regėjimo neįgaliesiems buvo teikiamos socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento (palydovo, skaitovo), meninių bei sportinių gebėjimų lavinimo ir kitokios paslaugos. VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktorius S. Babonas pasidžiaugė puikiu bendradarbiavimu su Kauno miesto savivalda, pažymėjo, kad 2012 m. centras pradėjo teikti kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugas regėjimo neįgaliesiems. 

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktorius S. Bilevičius informavo, kad įstaiga 2012 m. toliau vykdė Europos struktūrinių fondų lėšomis remiamą projektą "Pagalba akluosius ir silpnaregius prižiūrintiems darbingiems asmenims" (projektui vykdyti per 2012 m. skirta 450,2 tūkst. Lt). 

VšĮ "Brailio spauda" direktorius V. Gendvilas informavo, kad 2012 m. įstaiga vykdė valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektą bei leido neregių gyvenimą atspindinčius leidinius - žurnalus "Mūsų žodis" ir "Šulinys", TV programas brailio raštu. 2012 m. įstaiga vykdė ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamus leidybos brailio raštu projektus "Taškais prabilęs pasaulis" ir "Brailio keliu į knygų šalį". 

VšĮ "Kregis" direktorius E. Urna informavo, kad įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, 2012 m. vykdė šiuos uždavinius: atliko darbo aplinkos ir neįgaliųjų darbo vietų techninę, atviros darbo rinkos analizę, ruošė reikalingas metodikas neįgaliųjų socialiniams poreikiams tirti, analizavo neįgaliųjų įdarbinimo galimybes. 

LASS centro tarybos posėdyje išklausytas LASS revizijos komisijos pirmininko Antano Mozerio pranešimas dėl VšĮ "Brailio spauda" veiklos ir VšĮ "Brailio spauda" direktoriaus atsakymas revizijai. 

Pritarta UAB "Regplasta" direktoriaus Mindaugo Nevardausko prašymui atleisti jį iš užimamų pareigų. Priimtas sprendimas nuo 2013 m. balandžio 19 d. įmonės direktore paskirti UAB "Regplasta" vyriausiąją ekonomistę D. Zapolskienę. 

Posėdyje nagrinėtas VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktoriaus prašymas suteikti įstaigai paskolą, kadangi dėl UAB "Regplasta" ir VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro vidinių atsiskaitymų vėlavimo yra didelis įsiskolinimas. Centro tarybos nariai pritarė prašymui dėl paskolos suteikimo VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centrui, o VšĮ LASS respublikinis centras įpareigotas suteikti kauniečiams paskolą apyvartinėms lėšoms atnaujinti. 

Apsvarstytos LASS respublikiniam fondui pateiktos paraiškos. Pritarta 3 paraiškoms. Lėšos bus skirtos šiems pareiškėjams: VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui "Kitaip matau supantį pasaulį", VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro paraiškai, skirtai sociokultūrinėms paslaugoms gerinti Panevėžio mieste, ir VšĮ LASS respublikinio centro projektui "Dvikamienis beržas", skirtam rašytojo ir poeto, žymaus aklųjų organizacijos veikėjo A. Jonyno gimimo 90-mečiui pažymėti. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]