LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2011 m. spalio 19 d. įvyko LASS centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 12 (iš 14) LASS centro tarybos narių bei kviestiniai asmenys. 

LASS, atsakydama į LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2.8. punktą "išanalizuoti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) veiklą ir parengti siūlymus dėl šios įstaigos funkcijų išplėtimo" bei atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnius, 2011 m. spalio 3 d. pateikė raštą LR švietimo ir mokslo ministrui, kuriame buvo siūloma: pirma, steigti stacionarios socialinės reabilitacijos padalinį, kuriame būtų teikiamos visos būtinos socialinės reabilitacijos paslaugos neseniai apakusiems asmenims bei tiems akliesiems ir silpnaregiams, kuriems, specialistų vertinimu, šios paslaugos yra būtinos; antra, atnaujinti anksčiau LASUC buvusias profesinio mokymo programas; trečia, steigti neregių ir silpnaregių profesinės reabilitacijos padalinį; ketvirta, užtikrinti tiflopedagogų paslaugas ir jų mokymo programų atnaujinimą; penkta, išplėsti LASUC kompiuterių technikos taikymo skyriaus veiklą; šešta, steigti optometrijos padalinį silpnaregiams. Posėdyje viešėjusi LASUC direktorė Angelė Daujotienė bei LASS centro tarybos nariai pritarė siūlymams dėl LASUC funkcijų išplėtimo ir nutarta, jog bus ieškoma būdų bei galimybių tai padaryti. 

Posėdyje pateikta LASS visuomeninių komisijų prie LASS centro tarybos informacija. 2011 m. rugpjūčio 25 d. įvyko LASS turto ir ūkio komisijos posėdis UAB "Liregus" poilsiavietėje "Zelva". Posėdžio dalyviai, lydimi bendrovės direktoriaus Leono Kirkilovskio, apžiūrėjo poilsiavietės teritoriją, susipažino su praėjusią vasarą sukurtų medžio skulptūrų ekspozicija "Pojūčių takas". Pateikta informacija apie 2011 m. II ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Pažymėta, kad dvi LASS gamybos įmonės (UAB "Regseda" ir UAB "Liregus") dirbo pelningai, o kitos dvi (UAB "Regplasta" ir VšĮ "Aksida") patyrė nuostolį. Bendras visų įmonių veiklos rezultatas - 121,8 tūkst. litų nuostolis. Iš 11 negamybinių LASS įstaigų pelną gavo 5, o kitos patyrė nuostolį. 2011 m. II ketvirtį LASS įstaigų bendras ūkinės-finansinės veiklos rezultatas - 200,1 tūkst. Lt nuostolis. Dėl sezoniškumo bei investicijų, skirtų patalpoms remontuoti ir inventoriui atnaujinti, nuostolinga 2011 m. II ketvirtį buvo ir dviejų LASS poilsio bazių veikla. LASS turto ir ūkio komisijos posėdyje organizacijų direktoriai aptarė LASS bendrovių ir įstaigų problemas bei veiklos perspektyvas; diskutavo LASS turimo nekilnojamojo turto eksploatavimo, tolimesnio panaudojimo tvarkos bei šio turto teisinės registracijos klausimais. Buvo nutarta įpareigoti visas LASS įstaigas ir įmones susitvarkyti savo turimo nekilnojamojo turto inventorines bylas, išmatuoti joms priklausančių žemių ribas ir teisiškai įforminti šias ribas patvirtinančius dokumentus. Centro tarybai pateikti prašymai dėl leidimo VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centrui pratęsti dar vieniems metams sutartį su DnB NORD banku dėl kredito limito bei dėl lėšų skyrimo UAB "Regseda" gamybinio pastato ir garažo stogams remontuoti. Abiem šiems prašymams pritarta telefoninio posėdžio metu. 

2011 m. rugsėjo 6 d. įvyko LASS teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos posėdis. Posėdžio dalyviai informuoti apie šiais metais vykdomą žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektą "Vasaros reabilitacija 2011", diskutuota dėl projekto dalyvių atrankos, aptarti projekto ateities planai ir perspektyvos. Posėdyje taip pat diskutuota dėl LASS pozicijos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro veiklos, kalbėta apie socialinių paslaugų ataskaitų pildymą, naujus narius. Nutarta pritarti siūlymui skelbti daugiau informacijos apie LASS veiklą, bendradarbiauti su kitomis institucijomis teikiant teisės aktų projektus, filialų pirmininkams siūlyta aktyviau bendrauti su įstaigomis ir vietos bendruomene. Pasiūlyta Teisių gynimo ir socialinių reikalų komisiją papildyti nauju LASS nariu - Romualdu Kudaru. 

2011 m. rugsėjo 8 d. įvyko LASS kultūros reikalų ir viešųjų ryšių komisijos posėdis. Komisijos nariai svarstė, kaip keisis sociokultūrinių paslaugų teikimas LASS nariams nuo 2012 m. pasikeitus finansavimo tvarkai. Nutarta ypatingą dėmesį skirti lobizmui - kiekvieno filialo ar centro ryšiams su savivaldos institucijomis gerinti. Posėdyje diskutuota apie mėgėjų meno festivalių-konkursų (apžiūrų) vertinimą, aptarta Lietuvos aklųjų muziejaus veikla. Nuspręsta, kad kiekviename regionų aklųjų centre imtų veikti ekspozicijos, atspindinčios to krašto regėjimo neįgaliųjų gyvenimą ir jų istoriją. Komisijos nariai supažindinti su Lietuvos neįgaliųjų forumo vykdytu seminaru "Lengvai suprantama kalba". Vadovaujantis šiuo principu, žmonėms trumpai, aiškiai ir glaustai įprasta kasdienine kalba perteikiami įstatymai, potvarkiai bei įvairūs teisės aktai. Taip pat aptarti Tarptautinės baltosios lazdelės dienos ir kiti renginiai: LASS dienos "Susitikimai", renginys LR Seime, Beatričės 100-mečio paminėjimas, aklųjų ir silpnaregių vaikų tarptautinis festivalis-konkursas "Vyturiukai-2011". 

LASS centro tarybos nariai supažindinti su LASS revizijos komisijos patikrinimo aktu (tikrinta įstaiga - VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras) bei LASS revizijos komisijos raštu dėl revizijos komisijos ataskaitos LASS XXII suvažiavimui. Nutarta, kad visos organizacijos, kurios yra minimos revizijos komisijos rašte, turi pateikti raštiškus atsakymus LASS revizijos komisijos pirmininkui Antanui Mozeriui. Taip pat apsvarstytas Vlado Bagdono prašymas dėl VšKĮ "Choras Vilnius" likvidavimo. Nutarta prašymui pritarti ir apmokėti susidariusią skolą, po kurios buvusi įstaiga bus galutinai likviduota. Pritarta dviem paraiškoms į LASS respublikinį fondą: valstybinio choro "Vilnius" paraiškai dėl Baltosios lazdelės dienos koncerto organizavimo Vilniaus rotušėje bei VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro paraiškai dėl Stasio Babono romano "Žuvų gyvenimai šulinyje" leidybos. Posėdyje taip pat priimti nutarimai dėl atskaitymų į LASS respublikinį fondą tvarkos patikslinimo, dėl Teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos sudėties papildymo; aptarti kiti einamieji klausimai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]