DĖMESIO!

 

NEREGIŲ LITERATŲ KŪRYBOS KONKURSO NUOSTATAI


LAB logotipasI. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Literatūriniame Lietuvos gyvenime vis aktyviau reiškiasi neregiai literatai.  

Skatinti regos negalią turinčius žmones kūrybinei veiklai, populiarinti jų kūrybą visuomenėje, padėti jiems integruotis į Lietuvos literatūrinę bendruomenę, reklamuoti brandžiausius kūrinius siekiama Neregių literatų kūrybos konkursais. Konkursai organizuojami kas antri metai pradedant 2008-aisiais. Konkurso laureato kūryba išleidžiama atskiru leidiniu. 

Literatų pageidavimu ekspertai pateiktą kūrybą gali vertinti kasmet (preliminarus vertinimas). Literatai, norintys gauti preliminarų ekspertų įvertinimą, kūrinio rankraštį (dvi kopijas) pateikia iki einamųjų metų vasario 1 d. Su ekspertų vertinimais, pastabomis bei rekomendacijomis literatus supažindina Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) iki tų pačių metų gegužės 1 d.  

 

II. KONKURSO PASKELBIMO TVARKA, KONKURSO DALYVIAI 

1. Konkursą skelbia Lietuvos aklųjų biblioteka prieš keturis mėnesius iki galutinio rankraščių atidavimo termino (kas antri metai rugsėjo mėn.). Konkursas skelbiamas LASS periodinėje spaudoje, LASS ir LAB interneto tinklalapiuose. 

2. Konkursui pateikiami grožinės literatūros kūriniai, prisiminimai, eseistika, anksčiau neskelbti atskiru leidiniu. 

3. Konkurse gali dalyvauti kuriantys prozą ir poeziją aklieji ir silpnaregiai. 

4. Tas pats autorius negali konkurso laimėti du kartus iš eilės.  

5. Tvarkingai atspausdinti ir susegti rankraščiai pateikiami dviem egzemplioriais Lietuvos aklųjų bibliotekai iki metų, kada skelbiamas konkursas, - vasario 1 d. Pageidautinas elektroninis rankraščio variantas. Prie rankraščio pridedama trumpa informacija apie autorių. 

 

III. KONKURSO DALYVIŲ KŪRYBOS VERTINIMAS 

1. Konkursui pateiktą kūrybą pirmiausia vertina du ekspertai profesionalai (rašytojai arba literatūrologai). Savo išvadas jie pateikia LAB direktorės įsakymu sudarytai komisijai, kurią sudaro 5 nariai. Komisijos nariais negali būti konkurse dalyvaujantys literatai. 

2. Atsižvelgdama į profesionalų vertinimus, komisija atviru balsavimu renka konkurso nugalėtoją. 

3. Kai pateiktų kūrinių meninis lygis panašus, pirmenybė teikiama pirmą kartą konkurse dalyvaujančiam autoriui. 

4. Jei konkursui nepateikta nė vieno brandaus kūrinio, komisija tais metais nugalėtojo gali ir neskelbti. 

 

IV. KITOS SĄLYGOS 

1. Nelaimėję konkurso autoriai su tais pačiais kūriniais gali dalyvauti kitų metų konkurse. 

2. Konkursą laimėjusios knygos leidybą organizuoja LAB ir pagal galimybes remia LASS. 

3. LAB sudaro su konkursą laimėjusiu literatu sutartį, kurioje numato knygos išleidimo sąlygas. 

4. Nelaimėjusiems konkurso autoriams pageidaujant, rankraščiai grąžinami kartu su ekspertų vertinimais. 

5. Su konkurso vertinimais ir rezultatais turi teisę susipažinti visi jame dalyvavę autoriai. 

6. Po vieną konkursui pateiktos kūrybos rankraščio egzempliorių kartu su įvertinimu saugo LAB. 

7. Laimėjusios konkursą knygos pristatymus ir sklaidą organizuoja LAB. 

 

Šie nuostatai priimti atviru balsavimu neregių literatų kūrybinėje stovykloje-seminare 2008 m. birželio 19 d. 

 

P. S. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis naujaisiais Neregių literatų kūrybos konkurso nuostatais, 2009 m. konkursas nebus rengiamas. 

Artimiausias konkursas įvyks 2010 metais. Informacija apie jo pradžią, kaip nuostatai ir reikalauja, bus skelbiama ateinančių metų rugsėjo mėnesį. Tad kūrybinės sėkmės ir naujų rankraščių! 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]