ATSIMINIMAI

Juozas BARTKUS

BUVOME VIENUOLIKTOJI LAIDA


Jie ne sau aplinkui šviesą liejo. Jau 40 metų, kai septyni 11 laidos abiturientai atsisveikino su Kauno aklųjų mokykla. Kuo nuoširdžiausiai atkartoju Valentino Toločkos žodžius: "Kauno aklųjų mokykla yra šventos vietos ir švento laiko traukos centras". Iš gausaus 1955 m. pirmokų būrio tik aš ir Romutė "ištraukėme" iki pabaigos, kiti prisijungė kiek vėliau - vieni nuo penktos, kiti nuo devintos klasės. Mus visus septynis vienija ne tik valgyta to paties likimo druska, bet ir ypač šviesus auklėtojos Elenos Mekienės ir klasės vadovo Jono Valantino atminimas. Jau būdami penkiasdešimtmečiai, nuo 1997 m. pradėjome susitikinėti ir susitinkame kas penkeri metai. Kol dar buvo gyva mūsų auklėtoja, niekada jos neaplenkdavome ir maloniai pasišnekučiuodavome, bet dabar klasės susitikimas - jau prie auklėtojos ir klasės vadovo kapų. Norėčiau per "Mūsų žodį" priminti, kad yra puiki Alfonso Valašino knyga "Kauno aklųjų mokyklos - internato tiflologinio darbo apžvalga", o taip pat Lionginos Stasiulienės surinkti ir į magnetofono juostą įrašyti gyvi mokytojų balsai "Prisimename, pasakojame". Kiekvienas jų sava, šilta intonacija su nuoširdžiausiu palankumu kalba apie pedagoginius rūpesčius ir ieškojimus.  

Štai kaip glaustai ir solidžiai šviesuolis Alfonsas Valašinas apibūdino mūsų "šefą" Joną Valantiną: "Jonas Valantinas buvo matematikų tėvas. Sugestyviai intriguojančiu ir įteigiančiu dėstymo būdu ir vaizdingu matematikos teorinių klausimų aiškinimu ir painesnių uždavinių aiškesnių sprendimo būdų nurodymu sudomindavo net negabius matematikai." Apstulbino ir sukėlė nuostabą, kai išgirdome, kad jis Pitagoro teoremą mokėjo įrodyti net keturiolika būdų. O ir ne vienam aklųjų mokyklos abiturientui nurodė matematiko kelią. Deja, iš mūsų klasės nebuvo nė vieno matematiko. Kitas mūsų "šefo" talentas buvo muzika. Pasakodavo, kad jaunystėje Tauragės mokytojų seminarijoje turėjo neblogą chorą, dainavo Česlovo Sasnausko dainas "Kur bėga Šešupė", "Užmigo žemė", Juozo Naujalio "Vasaros naktys", Dž.Verdžio "Vergų chorą". 

O kaip nesižavėti žmogumi, kuris iš tolo nukeldavo kepurę prieš Vydūną, kuris Vytauto Didžiojo universitete išklausė visą istorijos kursą. Jis pasakodavo apie rusų inteligentus, kuriuos priglaudė Lietuvos valstybė ir su pasigėrėjimu kalbėdavo apie L. Karsavino, V. Sezemano, Lapo paskaitas. Užsimindavo ir apie A. Šapokos istoriją, jis mumis visais pasitikėjo. Klasės vadovas buvo tiesiogiai atsakingas už mūsų pažangumą, todėl trumpai papasakosiu apie tolesnius jo auklėtinių kelius. 

Valentinas Čyžas jau išleido keturias poezijos knygeles, Romualda Kovalskytė - Montvilienė Kaune vadovauja kanklininkėms, Jūratė Sabulytė - Ardavičienė yra atkakli sportininkė, Danutė Janutėnaitė - Nariūnienė ir Pranas Mackevičius dirba ne LASS sistemoje. Aš ir Vacys Maslianikas studijavome istoriją. 

O štai kaip nuoširdžiai mokytojas Alfonsas Valašinas charakterizuoja mūsų auklėtoją Eleną Mekienę: "Su atsidėjimu ir pasiaukojimu su vyresniais mokiniais dirba auklėtoja Elena Mekienė. Be plačios erudicijos, ji turėjo gerą muzikinį ir estetinį išsilavinimą, kurį stengėsi įskiepyti savo auklėtiniams." Išlydimi iš mokyklos, iš jos gavome po M. K. Čiurlionio paveikslą, parinktą pagal kiekvieno charakterį ir lemtį. Taip pat nuostabų palinkėjimą: "Kilnus būki, žmogau, pagalbon skubus ir geras!" Nuo septintos klasės, kol baigėm mokyklą, ji stengėsi, kad pajustume, kas, kur ir koks yra tikrasis kilnumas, stengėsi, kad pažintume gyvus kūrėjus. Ji mus nusivedė pas dailininką Kazį Šimonį, iš Vilniaus į mūsų klasę buvo atvykęs kompozitorius Valentinas Bagdonas, taip pat auklėtojos kvietimu mūsų klasėje viešėjo garsi aktorė Antanina Hubertavičienė. Ačiū auklėtojai, kad dar spėjome susitikti su "Būties valandos" kūrėju Vincu Mykolaičiu-Putinu, išgirsti jo virpantį balsą. 

Jonas Valantinas ir Elena Mekienė buvo labai darnus duetas, tad ir mūsų susitikimų esmė yra drauge padėkoti. Ačiū dievui, kad šie šaunūs Lietuvos inteligentai vėl sulaukė nepriklausomybės. Ačiū už šviesą, už jų kilnų triūsą. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]