IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


"REGOVITUS" VADOVO JUBILIEJUS

Rugpjūčio 6 dieną panevėžiečiui Alfonsui Kudarui sukanka 60 metų. Tai LASS veikėjas, įmonės UAB "Regovitus direktorius.

Kudaras gimė 1946 metais Kaune. 1963 m. baigė vidurinę mokyklą ir tų pačių metų rudenį įstojo į Kauno politechnikos institutą. Po penkerių metų baigė studijas KPI mechanikos fakultete ir tapo pramoninės šiluminės energetikos diplomuotu inžinieriumi. Po studijų pagal to meto buvusią tvarką buvo paskirtas dirbti į Kauno pramonės statybos projektavimo institutą. 1974 m. persikėlė gyventi į Uteną ir įsidarbino Kilnojamojoje mechanizuotoje kolonoje. Šioje įmonėje teko dirbti įvairius darbus: darbų vykdytoju, gamybinio planavimo skyriaus viršininku ir vyriausiuoju inžinieriumi. 1979 m. A. Kudaras pradėjo dirbti Utenos statybos treste komplektavimo aikštelės viršininku, vėliau - šio statybos tresto viršininko pavaduotoju tiekimo reikalams. Tačiau tolimesnį gyvenimą ir darbus pakoregavo progresuojanti akių liga, pradėjo silpti regėjimas - 1983 m. jam buvo nustatyta antroji regėjimo invalidumo grupė, įstojo į Lietuvos aklųjų draugiją. Teko pakeisti ir darbą, o po kelerių metų pradėjo dirbti LASS sistemoje. 1987 m. išrenkamas LASS Panevėžio tarprajoninės valdybos pirmininku. Po dvejų metų jam patikimos dar vienos atsakingos pareigos - jis tampa LASS Panevėžio gamybinio mokymo kombinato direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams. Nuo 1996 m. birželio 6 dienos pradeda vadovauti LASS Panevėžio įmonei, direktorius yra iki šiol.

A. Kudaras nuo jaunystės yra aktyvus ir smalsus žmogus, visą laiką domisi gyvenimo aktualijomis, seka politinius įvykius, labai domisi teologijos ir filosofijos paslaptimis, turi subtilų humoro jausmą. Mokydamasis vidurinėje mokykloje ir studijų metais buvo aktyvus mėgėjiškų teatrų artistas. Trokšdamas žinių 1992 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo verslo vadybos ir ekonomikos magistro laipsnį. Jau daugiau kaip dešimt metų dirbdamas įmonės "Regovitus" vadovu rūpinasi neregių įdarbinimu, darbo vietų išsaugojimu ir neregių gerovės reikalais. A. Kudaras nevengia ir visuomeninio darbo, daug kartų buvo renkamas į LASS centro tarybą, yra visuomeninių komisijų aktyvus narys.

 

VILNIEČIO PEDAGOGO JUBILIEJUS

Rugpjūčio 10 dieną vilniečiui Vaclovui Maslianikui sukanka 60 metų. Tai istorikas, daugiau kaip trisdešimt metų dirbantis pedagoginį darbą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre.

V. Maslianikas gimė 1946 metais Akvieriškėje, Švenčionių rajone. Lankė Čičelių pradinę mokyklą. Septynmetėje mokykloje baigė šešias klases. Toliau tęsti mokslą buvo sunku dėl silpno regėjimo, nes ankstyvoje vaikystėje, kai buvo trejų metų, persirgta liga pakenkė akims. 1960 m. rugsėjo 1 d. atvyko mokytis į Kauno aklųjų mokyklą. Besimokydamas aktyviai sportavo, dalyvavo lengvosios atletikos varžybose, atstovavo mokyklai tuometinės TSRS tarprespublikinėse moksleivių varžybose. Dalyvavo meno saviveikloje, dainavo moksleivių chore ir šoko tautinius šokius.

Mokyklą baigęs, 1967 m. persikėlė gyventi į Vilnių ir trejus metus dirbo Vilniaus aklųjų įmonėje. Įkūrus profesionalų aklųjų chorą vienus metus jame dainavo. Tuo pat metu 1969-1971 m. dirbo brailio rašto mokytoju, mokė neregius, gyvenančius Trakų rajone. 1971-1975 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute istoriją. Po studijų nuo 1975 m. rugsėjo 1 d. dirba istorijos mokytoju Vilniaus aklųjų ir silpnaregių mokykloje. Įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Daugiau kaip trisdešimt metų dirbdamas mokytoju, kad moksleiviai geriau išmoktų dėstomą medžiagą ir istoriją, kuria vaizdines priemones, su moksleiviais istorine tematika ruošia įvairius proginius pasirodymus ir popietes. Mokslinėse praktinėse konferencijose yra skaitęs pranešimų sukauptos darbo patirties ir istorijos tematika. V. Maslianikas nevengia ir visuomeninio darbo - kelerius metus yra vadovavęs mokyklos LASS pirminei pedagogų organizacijai.

 

KAZIMIERUI MIRINAUSKUI - 100

Rugpjūčio 28 dieną pedagogui, pynimo iš vytelių mokytojui, pirmojo vadovėlio pynėjams Lietuvoje autoriui Kazimierui Mirinauskui būtų sukakę 100 metų. Šis žmogus paliko ryškų pėdsaką Lietuvos aklųjų gyvenime, pynėjo amato išmokė kelis šimtus aklųjų ir silpnaregių, o iš jo paruoštų vadovėlių net ir dabar jaunieji pynėjai mokosi šio amato gudrybių ir paslapčių.

K. Mirinauskas gimė 1906 metais Vilniuje. Mokėsi Vilniaus realinėje mokykloje. 1926 m. baigė Varšuvos liaudies instruktorių mokyklą, kurioje įgijo pynėjo iš vytelių specialybę. Tais pačiais metais atvyko gyventi į Kauną. Lietuvos akliesiems globoti draugijos vadovų pakviestas 1932 m. jis pradėjo dirbti pynimo instruktoriumi Kauno aklųjų institute. Šioje švietimo įstaigoje, vėliau pavadintoje Kauno aklųjų mokykla, išdirbo iki 1966 m. rudens. Išmokė daug neregių ir silpnaregių pynėjų amato, kuris tada daugeliui aklųjų tapo pragyvenimo šaltiniu. Šis pedagogas sumaniai pritaikė neregiams įvairias gaminių formas ir mokymo specifinę metodiką. Šio amato paslapčių K. Mirinauskas taip pat mokė moksleivius ir kitose Kauno mokyklose. Dešimt metų - nuo 1962 iki 1972 m. - dėstė pynimą Stepo Žuko aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje.

Sukauptos darbo patirties pagrindu parašė keletą pynimo vadovėlių. Pirmasis pasirodė 1939 m., tais pačiais metais vadovėlis buvo atspausdintas ir brailio raštu. Papildytas vadovėlis buvo išleistas 1983 m., o brailio raštu - 1993 m. Periodinėje spaudoje K. Mirinauskas paskelbė nemažai straipsnių apie pynimą iš vytelių ir šio amato mokymo metodiką.

K. Mirinauskas buvo išmokęs brailio raštą ir drauge su kolegomis pedagogais 1939 m. leido specialų laikraštėlį akliesiems aktualiomis politinių įvykių temomis. K. Mirinauskas yra palikęs prisiminimų garso įrašų juostose apie darbą aklųjų mokykloje. Vyresnieji neregiai su pagarba ir dėkingumu prisimena šį malonų ir labai nuoširdų pedagogą, o iš jo vadovėlių ir šiandien visi pynėjai mokosi šio amato paslapčių.

Kazimieras Mirinauskas mirė 1992 m. gegužės 11 d. Kaune.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Rugsėjo 7 d. sukanka 15 metų, kai Lietuvos aklųjų sporto federacija (1991) buvo priimta į Tarptautinę aklųjų sporto federaciją (IBSA).

Rugsėjo 15 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1946) Aldona Zubienė (Kinderytė), tiflopedagogė, į Lietuvos švietimo istoriją patenkanti kaip pirmoji pedagogė, mokiusi kurčiąjį neregį Aleksandrą Golikovą mobilumo įgūdžių.

Rugsėjo 15 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Sergejus Sokolovas, pedagogas treneris, Panevėžio aklųjų sporto klubo "Šviesa" pirmininkas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]