SOCIALINĖS ĮSTAIGOS

Irena GREIČIŪNIENĖ Laima BARANAUSKIENĖ

GERESNIO GYVENIMO LINK


Eiti kartu - tai pradžia,

Būti kartu - tai progresas,

Spręsti kartu - tai vienybė,

Dirbti kartu - tai sėkmė!

H.Kissinger

Prieš kelerius metus Klaipėdoje veikė specialus lopšelis - darželis "Pelėdžiukas", kuriame buvo stipri materiali bazė, įrengti specialūs kabinetai, sudarytos puikios sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikams su regos negalia ugdyti ir ugdytis. Tiflologinę pagalbą akliems ir silpnaregiams ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikams bei socialinį reabilitacinį suaugusių ugdymą vykdė Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (KASUC). KASUC pedagogai dirbo organizuodami individualius užsiėmimus ugdytinių namuose. Minėto centro patalpos buvo ankštos, nepritaikytos specifiniams žmonių su regos sutrikimais poreikiams. Todėl, kai miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai išanalizavo abiejų įstaigų situaciją, buvo nuspręsta reorganizuoti, t.y. sujungti KASUC ir "Pelėdžiuką".

Regos ugdymo centro direktorė I. GreičiūnienėIr štai 2004 m. gegužės 27 dienos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-219 rugpjūčio 2 dieną duris atvėrė nauja įstaiga - Regos ugdymo centras, kuriame yra du skyriai.

Pirmame, t.y. ikimokyklinio ugdymo skyriuje (su priešmokyklinio ugdymo grupe) ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis bendrojo ugdymo programomis. Antrasis - socialinio ugdymo skyrius, kuriame organizuojamas aklų ir silpnaregių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas namuose, taip pat teikiama tiflologinė pagalba, teikiamos konsultacijos integruotai besimokantiems vaikams, jų tėvams bei pedagogams, vykdomas netekusių regėjimo suaugusių žmonių socialinis reabilitacinis ugdymas.

Centre vykdoma medicininė ir pedagoginė korekcija, ugdomi akli, silpnaregiai vaikai bei vykdomas įvairaus amžiaus specialiųjų poreikių asmenų reabilitacinis ugdymas, padedantis atkurti sutrikusias regėjimo funkcijas. Pedagoginėmis ir korekcinėmis priemonėmis lavinami regos sutrikimą kompensuojantys įgūdžiai, rūpinamasi neregių ar regėjimo negalią turinčių asmenų socialine reabilitacija ir integracija.

Visiems centro ugdytiniams ir suaugusiems dalyviams organizuojamas papildomas ugdymas gebėjimams ir saviraiškos poreikiams realizuoti, gydomosios mankštos bei masažo paslaugos, psichologinio konsultavimo, oftalmologo paslaugos, kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimo bei plėtojimo užsiėmimai.

Niekas nenuginčys, kad aplinka skatina tobulėti. Vadovaudamiesi tokia nuostata, stengiamės sudaryti vaikų, mokinių bei suaugusiųjų raidą harmonizuojančią ir skatinančią aplinką. Būtina paminėti, kad Klaipėdos miesto politikai suprasdami žmonių su regos negalia situaciją daug prisidėjo gerinant sąlygas suaugusiųjų buitinės reabilitacijos programoms vykdyti. Miesto savivaldybės, rėmėjų lėšomis Regos ugdymo centre sudarytos unikalios sąlygos ugdytinių ir dalyvių įvairiapusei veiklai: įrengtos dailės, teatro studijos ir muzikos salė meniniam ugdymui ir saviraiškai. Sporto ir kineziterapijos salės kūno kultūrai ir gydomajai mankštai. Patalpos ir priemonės buitinei reabilitacijai ir darbui su įvairiomis informacinėmis technologijomis. Ugdytiniams ir visiems specialistams sudarytos nepriekaištingos sąlygos ir viduje, ir 1,5 ha turinčioje teritorijoje.

Vaikai sporto ir kineziterapijos salėjeRegos ugdymo centre dirba aukštos kvalifikacijos specialistai: gydytojas-oftalmologas, bendrosios praktikos slaugytojai, auklėtojai, tiflopedagogai, logopedas, psichologas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, meninio ugdymo pedagogai. Įstaigai vadovauja aukščiausios vadybinės kategorijos vadovai, lanksčiai reaguojantys į visuomenės bei ugdytinių ir dalyvių poreikius, lūkesčius.

Regos ugdymo centras pradėjo antruosius mokslo metus. Todėl norime pasidalyti su žurnalo skaitytojais savo džiaugsmais ir rūpesčiais.

Su ikimokykliniu ugdymu lyg ir neturėjome didelių sunkumų. Penkias ikimokyklinio ugdymo grupes nuolat vidutiniškai lankė 60-70 vaikų. Tačiau, organizuojant mokinių ir suaugusiųjų socialinį reabilitacinį ugdymą, reikėjo susidoroti su kilusiais sunkumais, kurių, beje, per vienerius mokslo metus nebuvo įmanoma išspręsti. Mūsų visų, vadovų, pedagogų ir medikų, siekis buvo ir yra vienas - ugdytinių ir dalyvių socializacija ir dalyvavimas bendruomenės gyvenime. Mes suvokėme, kad ugdymas namuose riboja aklojo ir silpnaregio bendravimą, kompetencijų ir patirties įgijimą, savarankiškumo ir savivokos ugdymą ir ugdymąsi, saviraiškos sklaidą.

Į vykdomas socialinio skyriaus neformalaus ugdymo programas kas mėnesį įsitraukdavo vis daugiau dalyvių ir ugdytinių. Norime pasidžiaugti, kad pradėjus dirbti, pernai, rugsėjo mėnesį, buvo tik 36 įvairaus amžiaus asmenys su regos negalia, o baigiantis mokslo metams šis skaičius išaugo trigubai ir gegužės mėnesį programose dalyvavo ir paslaugomis naudojosi net 91 asmuo.

Mergaitė piešiaJiems visiems aukščiausios kategorijos gydytoja oftalmologė Danutė Petronėlė Paškevičienė teikė oftalmologinę pagalbą, gydytojai talkino bendrosios praktikos slaugytojos Vilhelmina Leistrumienė ir Julija Bruzdienė. Psichologės Vilma Mažeikienė ir Ina Vasiulienė, atsižvelgdamos į amžių bei psichologines problemas, subūrė ugdytinius į grupes. Čia taip pat visi pageidaujantys - ir mažieji ugdytiniai, ir brandaus amžiaus dalyviai - pasinaudojo gydomosios mankštos (kineziterapeutė Andžela Savilovienė) ir masažo paslaugomis (masažuotojas Romanas Butylkinas, I gr. regėjimo invalidas). Ištisus metus mokiniai ir suaugusieji aktyviai lankė treniruoklių salę. Čia jų sveikatos būklę ir fizinį krūvį nuolat stebėjo bendrosios praktikos slaugytoja Zita Boldareva.

Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas, teikiamos elektroninės paslaugos skatina diegti modernias technologijas ugdant asmenis su regos negalia. Reaguodami į visuomenės pokyčius, siekiame ir ugdytinius supažindinti su informacinėmis technologijomis, ruošti juos aktyviai naudotis kompiuteriais bei internetu. Siekdami šių tikslų turime įsigiję specialias programas akliems ir silpnaregiams su kalbos sintezatoriais, mokomąsias kompiuterines programas. Dalis mūsų pedagogų dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (LASUC) organizuojamuose seminaruose. Pasinaudodami proga norime padėkoti LASUC direktorei Angelei Daujotienei ir tiflopedagogui ekspertui Vitui Purliui, kurie mielai dalijosi savo patirtimi, kaip veiksmingai ir tikslingai panaudoti pažangias kompiuterines technologijas ugdant akluosius ir silpnaregius.

Regos ugdymo centre veikia biblioteka, kurioje kaupiama dalykinė pedagogikos, psichologijos, medicinos literatūra ir grožinės knygos reginčiųjų ir brailio raštu. Tiesa, pastarųjų turime nedaug, tačiau pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, organizavome kilnojamąją biblioteką ir galime patenkinti vis daugiau skaitytojų, pateikdami jiems ne tik brailio knygas, bet ir įgarsintus kūrinius. Jau pirmais mokslo metais socialinio skyriaus dalyvis Marius Simonaitis sėkmingai dalyvavo LAB Klaipėdos filialo brailio raštu skaitančiųjų konkurse, kuriame laimėjo III vietą.

(tęsinys kitame numeryje)

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]