LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Po gana ilgo derinimo proceso spalio 4 d. kartu su Kauno miesto savivaldybe buvo pasirašyta viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių centro steigimo sutartis. Steigimo sutartį pasirašė Kauno miesto meras A. Garbaravičius ir centro tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Armonas. O lapkričio 16 d. pasirašyta Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro steigimo sutartis. Ją pasirašė Kelmės rajono meras K. Arvasevičius bei Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas A. Navickis. Dabar turime jau tris aklaisiais besirūpinančias įstaigas, įsteigtas kartu su savivaldybėmis. Pirmoji kregždė buvo Biržų aklųjų ir silpnaregių centras, įsteigtas 2001 metais.

LASS Šiaulių įmonės direktorių E. Žakarį išrinkus Seimo nariu, centro taryba nuo lapkričio 12 d. su juo nutraukė darbo sutartį ir Šiaulių įmonės direktoriumi paskyrė Giedrių Trinką, paskutinius dvejus metus įmonėje dirbusį vyriausiuoju inžinieriumi.

Spalio 22-25 dienomis vyko Europos aklųjų sąjungos (EAS) ryšių su Europos Sąjunga komisijos posėdis. Jame buvo aptartos Europos aklųjų sąjungos iniciatyva vykusių tarptautinių seminarų, susitikimų ataskaitos, diskutuota dėl rengiamos Jungtinių Tautų konvencijos, ginančios neįgaliųjų teises ir orumą, dėl rengiamų Europos Sąjungos transporto ir telekomunikacijų naudojimo direktyvų, dėl galimybės standartizuoti užrašus brailio raštu ant vaistų pakuočių, dėl Europos neįgaliųjų forumo naujos įstatų redakcijos. Komisijoje buvo pateikta informacija apie Europos Sąjungos finansuojamus projektus "Visual", "Daphne", "Lambda", "Equal", "Akli vaikai už taiką". O lapkričio 5-7 d. vyko EAS teisių komisijos posėdis. Šiai komisijai EAS yra pavedusi atlikti pašalpų, kurios mokamos neįgaliesiems įvairiose Europos Sąjungos šalyse, analizę, kaupti informacinę bazę apie pačius pažangiausius įstatymus, susijusius su neregiais. Posėdyje buvo aptarta, kaip efektyviau atlikti šį milžinišką darbą, svarstyti genetikos klausimai, liečiantys neįgaliuosius, aklų ir sutrikusio regėjimo moterų teisė turėti vaikų, teisė juos įsivaikinti, išklausyta komisijos narės atlikto tyrimo apie smurtą prieš moteris ataskaita, daug diskutuota apie daugelyje šalių įsivyraujančią tendenciją aklųjų ir silpnaregių klausimus spręsti kartu su kitomis neįgaliųjų grupėmis, neišskiriant jų specialiųjų poreikių. Visų Europos šalių aklųjų sąjungų nuomone, tai kelia pavojų. Abiejuose EAS komisijų posėdžiuose dalyvavo centro tarybos vyriausioji specialistė A. Jozėnaitė ir apie šiose komisijose svarstytus klausimus pateikė informaciją LASS centro tarybos informacinės aplinkos prieinamumo bei socialinių ir kultūros komisijų posėdžiuose.

2004 m. lapkričio 10 - 13 dienomis Diuseldorfe, Vokietijoje, vyko tarptautinė neįgaliųjų slaugymo ir reabilitacijos paroda REHA Care International. Tai viena didžiausių tokio pobūdžio specializuotų mugių, skirta žmonių su negalia priežiūrai. Parodoje dalyvavo ir mūsų organizacijos atstovai - LASS pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Armonas bei LASUC kompiuterių technikos taikymo skyriaus vedėjas V. Purlys. Parodoje buvo eksponuojamos ir technologijos, pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia. Iš jos atsivežta daug vertingos informacinės medžiagos.

LASS centro tarybos informacinės aplinkos prieinamumo komisijos posėdis vyko spalio 22 dieną. Jame aptarta, kaip Lietuvos aklųjų choras "Vilnius" įgyvendina natų brailio raštu norminimo programą, svarstyti matematinių ženklų brailio raštu sistemos norminimo, LASS narių kartotekos elektroninio varianto tobulinimo ir kiti klausimai. Lapkričio 23 d. vyko socialinių ir kultūros reikalų komisijos posėdis. Jame aptartos visuotiniuose LASS narių susirinkimuose išsakytos problemos, rajonų ir miestų organizacijų veiklos ir finansavimo klausimai, ateinančių metų LASS kultūriniai renginiai, 2005 ir 2006 metų aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos programų rengimo reikalai.

Įvertindama materialios paramos svarbą LASS įmonėms, VšĮ LASS centro taryba daug kartų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo biržos vadovus ir darbuotojus, o spalio 28 d. išsiuntė ministrei V. Blinkevičiūtei prašymą paskubinti Socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti reikalingų poįstatyminių dokumentų rengimą ir tvirtinimą. Jais vadovaujantis įmonėms, turinčioms socialinės įmonės statusą, turėtų būti teikiama valstybės materiali parama. Šių dokumentų tikimasi sulaukti gruodžio mėnesį.

Kauno ir Marijampolės apskričių taryba kreipėsi į LASS centro tarybą dėl UAB "Regplasta" patalpų perleidimo apskričių tarybai. Tokio kreipimosi tikslas - pasiekti efektyvesnį nekilnojamojo turto panaudojimą ir geresnes garantijas šį turtą išsaugoti. Šiems klausimams išnagrinėti ir, jeigu bus tikslinga, parengti centro tarybos nutarimo projektą LASS pirmininkas iš centro tarybos, Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos narių bei UAB "Regplasta" darbuotojų sudarė komisiją, kuri lapkričio 25 d. pradėjo savo veiklą.

Sėkmingai bendrus informacijos sklaidos ir leidybos projektus vykdo LASS centro taryba ir UAB "Brailio spauda". Dar spalyje parengtas ir Nevyriausybinių organizacijų kultūros rėmimo fondui prie Kultūros ministerijos pateiktas projektas "Informacinė visuomenė ir neregių kultūrinis gyvenimas 2005". Projekto tikslas - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių interneto svetainėje atnaujinti ir praplėsti aklųjų kultūrinės veiklos skyrių, kuris taptų išsamiu informacijos šaltiniu. Išleista EAS Informacijos prieinamumo darbo grupės parengta knygelė "Informacija visiems", kurioje išdėstytos rekomendacijos, kaip pateikti informaciją žmonėms su regėjimo negalia, kad ji būtų jiems prieinamesnė. Brailio raštu vaikams išleista vokiečių autoriaus O. Proislerio knygelė "Vaiduokliukas". Šios knygelės leidybą finansavo Vokietijos aklųjų ir silpnaregių federacija. Ją skaityti galės Lietuvos aklųjų bibliotekos, LASUC, Kauno silpnaregių internatinės mokyklos skaitytojai.

Kilnojamoji meno pažinimo paroda "Liečiu - matau" spalio 18 d. buvo atidaryta Panevėžio kraštotyros muziejuje. Ten ją lankyti bus galima iki šv. Kalėdų. Po to ją eksponuoti planuojama Kėdainiuose.

Gruodžio 1-10 dienomis Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje veikė Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirta respublikinė aklųjų ir silpnaregių meninės kūrybos paroda "Atrask save". Parodos rengėjai - centro taryba bei VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]