LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Vasario 14 d. įvyko pirmasis šių metų LASS centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 12 centro tarybos narių ir apsvarstė 16 klausimų. Dauguma jų buvo susiję su numatoma LASS veikla, gaunamų lėšų paskirstymu, nekilnojamo turto pardavimu.

Centro tarybos nariai pritarė 2001 metų valstybinės regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos ataskaitai, kuri pristatyta Invalidų reikalų tarybai. Patvirtinta 2002 metų pagal gautas lėšas patikslinta regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programa, jos išlaidų sąmata. Šiemet Invalidų reikalų taryba yra numačiusi LASS veiklai (be choro "Vilnius" ir įmonių energetinių resursų finansavimo) skirti 2 300 tūkst. litų, tai 100 tūkst. litų mažiau nei praėjusiais metais. Buvo patvirtintos LASS nariams teikiamų skaitovo paslaugų, 2002 metų leidybos bei tarptautinių ir respublikinių renginių programos. Patvirtinta atsiskaitymo už valstybinės programos vykdymą bei skaitovo paslaugų teikimo tvarka.

Sudaryta šios sudėties darbo grupė LASS XVI suvažiavimo dokumentams rengti: O. Petrauskas, S. Armonas, I. Besmertnaja, V. Gendvilas, J. Kairys, L. Kirkilovskis, G. Stoškus, A. Vilimas.

Centro taryba atleido R. J. Ulinską iš VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos pirmininko pareigų jo paties prašymu ir laikinai eiti šias pareigas pavedė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų direktoriui S. Babonui.

Išklausyti centro tarybos kultūros bei socialinių reikalų komisijų informaciniai pranešimai apie priimtus sprendimus bei informacinis pranešimas apie LASS rajonų organizacijų visuotiniuose narių susirinkimuose keltas problemas bei siūlymus.

Šiaulių įmonei leista parduoti dovanotą pastatą, esantį Vaitkaičių kaime, Šiaulių rajone, už 5 tūkst. Lt, nes už didesnę sumą neatsiranda pirkėjo, o pastato išlaikymas nuostolingas. Taip pat už 5 tūkst. Lt leista Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai parduoti dovanotą butą, esantį Pakuonyje, Prienų rajone, jame apsigyventi neatsirado norinčių, o išlaikymas irgi nuostolingas. Iš lėšų, gautų pardavus nekilnojamą turtą, buvusį UAB "Regseda" balanse, leista Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybai 20 tūkst. Lt panaudoti patalpoms remontuoti , o 5 tūkst. Lt, pasiskolintus įsigyjant Telšių rajono organizacijos patalpas, grąžinti UAB "Regseda".

Apsvarsčiusi Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų direktoriaus S. Babono prašymą dėl komunalinių išlaidų dengimo, centro taryba įpareigojo Kauno įmonę vadovautis LASS XV suvažiavimo rezoliucija "Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos turto ir gamybos valdymo" ir iš kultūros namų nereikalauti mokesčio už komunalines paslaugas ir netaikyti jokių sankcijų, kol bus priimti nauji sprendimai šiuo klausimu.

Centro taryba leido Panevėžio įmonei išsiaiškinti turimo nekilnojamo turto paklausą ir vertę, pratęsė Šiaulių įmonės direktoriaus E. Žakario įgaliojimus pasirašyti paskolos grąžinimo terminų pakeitimus bei patikslinimus ir kilnojamo turto (karūnkamščių linija) įkeitimo pakeitimus, dėl lėšų stokos nepatenkino prašymų dėl apmokėjimo už mokslą, papildomai neskyrė lėšų "Tiflologinių vardų žodyno" antram leidimui.

"Vyturio" reabilitacijos centro 10 metų veiklos proga už sėkmingą bendradarbiavimą centro tarybos padėkomis apdovanoti VĮ Poilsio namai "Baltija" generalinis direktorius Jonas Juchnevičius ir "Vyturio" reabilitacijos centro vadovas Kęstutis Petras Liepis.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]