GYVENIMO AKTUALIJOS

Alvydas VALENTA

KARO NESKELBIAME, TAČIAU APGAULINGOS RAMYBĖS IRGI NENORIME


Skaitydami Z. Juodkienės informaciją "Vasaros naujienos" ("MŽ", 2001 Nr.8), atidesni skaitytojai tikriausiai atkreipė dėmesį, kad joje buvo paminėtas vienas įdomus, gal net kiek netikėtas faktas - vasaros pradžioje susikūrė asociacija "Nacionalinis neįgaliųjų forumas" (NNF). Pripažinkime, skamba pakankamai solidžiai! Taigi kas tasai "Nacionalinis neįgaliųjų forumas", iš kur jis atsirado, kam ketina atstovauti, kieno vardu kalbėti, kokius darbus ruošiasi nuveikti? Su šiais ir panašiais klausimais pirmiausia kreipėmės į Forumo prezidentą, neregį teisininką Joną Vaškevičių.

"Kokios nors ypatingos priešistorijos, matyt, čia nėra - buvo žmonių, kurie apie kažką panašaus galvojo, turėjo idėjų, jie surado bendraminčių - taip šis Forumas ir atsirado. "Nacionalinis neįgaliųjų forumas" yra asociacija. Ją inicijavo šešios visuomeninės organizacijos: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos invalidų draugija, Žmonių su negalia sąjunga, Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis". Kuo ji skiriasi nuo kitų nevyriausybinių organizacijų ir kokiu tikslu įsteigta? Asociacijos yra nevyriausybinės organizacijos, kurių nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jie vienijasi tam tikram bendram profesiniam tikslui. Asociacijos visi nariai dirba vienoje kurioje srityje. Pagal mūsų asociacijos įstatus visi jos nariai turėtų dirbti invalidų socialinės integracijos srityje. Asociacija "Nacionalinis neįgaliųjų forumas" nėra tokia organizacija, kaip, sakysime, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, kuri susivienijo, kad aklieji padėtų vieni kitiems. Asociacijos tikslas - spręsti tas problemas, kurios atsiranda jos narių darbe. Analogijų galėtume rasti su Lietuvos invalidų reikalų taryba (LIRT), tačiau LIRT yra valstybinė institucija, vykdanti valstybės funkcijas. Šios institucijos negali nebūti, nes ji įsteigta įstatymo pagrindu. Tai nėra savanoriška organizacija. Savanoriška organizacija yra asociacija "Nacionalinis neįgaliųjų forumas". Invalidų reikalų taryboje priimami sprendimai yra valstybės pozicija. Mūsų asociacija yra nevyriausybinė organizacija, jos nariais gali būti fiziniai asmenys, mokymo įstaigos, institutai, kurie nagrinėja neįgalių žmonių problemas ir pan. Taigi asociacija labiau atspindės ne valstybės, bet nevyriausybinių organizacijų poziciją. Bendros pozicijos išsakymas, bendrų reikalų gynimas ir būtų vienas iš asociacijos tikslų. Antras tikslas - aktyviau dalyvauti tarptautinėje neįgaliųjų veikloje, įstoti į Europos neįgaliųjų forumą. Į šią tarptautinę organizaciją, pagal jos nuostatus, negali būti priimta nei valstybės institucija - Invalidų reikalų taryba, nei tokia visuomeninė organizacija kaip LASS. Į ją gali įstoti tik nevyriausybinių invalidų organizacijų asociacija, šiuo konkrečiu atveju - NNF. Apie kitus asociacijos darbus kol kas kalbėti būtų lyg ir ankstoka. Juos turės patvirtinti asociacijos taryba. Ją sudaro visų anksčiau minėtųjų šešių neįgaliųjų organizacijų pirmininkai. Jau dabar aišku, kad stengsimės aktyviai įsijungti į Nacionalinės invalidų integracijos programos rengimą."

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas O. Petrauskas (jis yra ir asociacijos tarybos narys) kalbėdamas apie NNF būtinumą, jo veiklos tikslus, buvo šiek tiek aštresnis ir "kampuotesnis": "Asociacija stengsis spręsti bendresnes jos narių darbe iškylančias problemas, tačiau tai nereiškia, kad užsimerksime prieš konkrečius atvejus, kai pažeidinėjamos neįgalių žmonių konstitucinės teisės. Savo veiklos neketiname pradėti nuo streikų, mitingų ar teismų, tačiau praktika rodo, kad kraštutiniais atvejais gali tekti griebtis ir šitų priemonių. Imsime vieną ar kitą būdingesnį atvejį, kai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės į mokslą, į darbą ir bandysime jas apginti teisme.

Niekas nenuneigs Lietuvos invalidų reikalų tarybos indėlio gerinant neįgalių žmonių gyvenimą, bet tai yra valstybinė institucija.

Susirenka visuomeninių invalidų organizacijų pirmininkai - parašo Seimui ar Vyriausybei kokį nors piktą raštą, viceministrė, einanti LIRT pirmininkės pareigas, moraliai mus palaiko, bet rašto nepasirašo. Viceministrę galima suprasti - kaip kritikuos Vyriausybę, kuriai pati priklauso, tačiau neįgaliųjų organizacijoms nuo to ne geriau. Būdami asociacija galėsime vienu ar kitu klausimu pareikšti savo nuomonę su niekuo jos nederindami, neprašydami niekieno leidimo. Eidami išvien dažnai galime nuveikti daugiau, negu būdami atskirai. Galėčiau prisiminti kad ir situaciją prieš dvejus metus, kada ministru pirmininku tapus R.Paksui, daugeliui "ne pirmo svarbumo" valstybės gyvenimo sričių, tarp jų ir Invalidų reikalų tarybai, buvo pristabdytas finansavimas. Be to grėsė realus pavojus kokio ketvirtadalio tiems metams skirtų lėšų apskritai negauti. Nuėjome visų didžiausių invalidų organizacijų pirmininkai, labai rimtai pasikalbėjome ir pinigai buvo pervesti. Šiuo metu Lietuvoje plačiai kalbama apie informacinę visuomenę, didelės lėšos skiriamos kompiuterizacijai. Jeigu šalyje yra 10 proc. neįgaliųjų, tada malonėkite dešimtadalį informacinės visuomenės kūrimui numatytų lėšų skirti neįgaliesiems. Kompiuteris mums vis dar atrodo kažkoks "pasimandravojimas", tačiau kiek tenka susidurti su Vakarų šalių neregiais, beveik visi savo darbe naudoja kompiuterius ir naujausias konpiuterines technologijas. Lietuvoje žmonės dabar masiškai atsisako "Telekomo" paslaugų, nes už jas negali išsimokėti. Neįgalieji lieka be telefono ryšio - štai dar viena opi problema. Ir tokių problemų, kur pažvelgsi, ten rasi. Visos jos ir lėmė, kad būtų įsteigtas Nacionalinis neįgaliųjų forumas."

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]