IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Vytautas Valentinas TOLOČKA

 


LIETUVOS AKLŲJŲ DRAUGIJOS ŠEŠTASIS SUVAŽIAVIMAS

 

Gegužės 20-21 d. sukanka 35 metai, kai įvyko (1966) LAD VI suvažiavimas. Jis surengtas Vilniuje, aklųjų įmonės salėje - taigi pirmą kartą savose patalpose. Suvažiavime dalyvavo 97 delegatai, atstovavę 3124 draugijos nariams. Nuo 1963 m. vidurio centro valdybos pirmininku tapo Mykolas Poznanskas. Per ataskaitinį laikotarpį platų užmojį įgavo gamybinių, gyvenamųjų ir kultūrinių pastatų statyba. Tai sudarė sąlygas smarkiai išplėsti pramoninę gamybą ir įdarbinti šimtus aklųjų. Buvo iš pagrindų perorganizuota draugijos gamyba, imta gaminti daug naujų gaminių: tai dangteliai stiklainiams uždaryti, baldų furnitūra, kabelis, apsauginiai tinkleliai dviračiams, droseliai ir impulsiniai transformatoriai televizoriams, naujo tipo tepalo autofiltrai. Gerokai išplėstas šepečių, sagų, kartonažo bei plastmasinių gaminių asortimentas.

Suvažiavimo nutarime akcentuojami tokie uždaviniai: atlikti visuotinę aklųjų registraciją, plėsti namudinį darbą, rajonų centruose, kur yra palankios sąlygos, steigti kombinatų filialus. Į centro valdybą išrinkti 39 nariai. Centro valdybos pirmininku perrinktas M. Poznanskas.

GINTAUTO PIJAUS ADOMAIČIO JUBILIEJUS

 

Gegužės 22 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1941) Gintautas Pijus Adomaitis, LASS kultūros darbuotojas.

Jis gimė Švenčionių rajone, tarnautojo šeimoje. 1947 m. pradėjo lankyti Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1955 m. susižeidė ir neteko regėjimo. 1956 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų vidurinę internatinę mokyklą ir ją baigęs 1962 m. įsidarbino Kauno aklųjų įmonėje darbininku. Nuo 1972 m. kovo 1 d. perėjo dirbti į LAD Kauno kultūros namus instruktoriumi darbui su aklaisiais rajonuose. Dirbo iki 1992 m. kovo pradžios. Taigi jis 20 metų globojo LAD rajonų organizacijų narių švietimą, kultūrą, rūpinosi meno mėgėjų būrelių veikla.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]