LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE


Aurelija MYKOLAITYTĖ

VIEŠNAGĖ POTVYNIŲ ŽEMĖJ


Elena GrikšienėŠįkart apsilankėme Klaipėdos krašte, potvynių žemėje - Šilutėje. Sako, kai ištvinsta Nemunas, vandenys ateina vos ne iki pat miesto, o ką jau kalbėti apie Rusnę, kur tuomet nei nueisi, nei nuvažiuosi... Garsus šis rajonas ne tik savo potvyniais, bet ir užimamu plotu - tai pats didžiausias Lietuvoje, pralenkiantis tiek Vilniaus, tiek Kauno rajonus. Čia gyvena 120 LASS narių: I gr. - 36, II gr. - 73, III gr. - 11. LASS Šilutės rajono tarybos pirmininke nuo 1983 metų dirba Elena Grikšienė - lapkričio mėnesį bus jau 16 metų, kai ji vadovauja šio krašto akliesiems ir silpnaregiams, geriau nei kas kitas pažįsta jų rūpesčius ir vargus.
    
Namas Vydūno gatvėje
     Jau 10 metų, kai LASS nariai Šilutėje turi namą - dviaukštį, su savu apšildymu ir vandentiekiu. Kaip papasakojo rajono tarybos sekretorė Danutė Antanaitienė, dirbanti LASS organizacijoje nuo 1977 metų, anksčiau jiems tekdavę kraustytis iš vienos vietos į kitą - netgi mokykloj būta. Dabar galėtų džiaugtis, kad turi pastovią vietą, kuri kuo puikiausiai tinka renginiams, susiėjimams, tačiau jei ne viena bėda, tai kita - trūksta lėšų. Pasak rajono tarybos pirmininkės E. Grikšienės, namą sunku išlaikyti, tuo labiau, kad patiems reikia rūpintis kuru, ieškoti rėmėjų. Kad kaip nors išgyventų, po savo stogu priėmė dar dvi organizacijas - čia įsikūręs Dienos centras "Gelbėkite vaikus", kur kasdien popiet susirenka 7-14 metų berniukai ir mergaitės, bei Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis". "Vieniems mums niekas neduotų nei kuro, nei kūrikų, - sakė pirmininkė, - tada vienintelė išeitis - parduoti namą ir ieškotis vietos kitur". Nors nuomininkai dabar ir ne kažin kiek prisideda išlaikant namuką, tačiau visi kartu šiaip ne taip tvarkosi. Pasak pirmininkės, gerai, kad yra pagalbininkų: kolei buvo vien tik LASS rajono taryba, net pora žiemų teko gyventi be šilumos - neturėjo kuro, o dabar tai labdaros gauna, tai viena kita organizacija paremia: štai vienais metais Miškų urėdija dovanojo malkų, kitais bent nemokamai atvežė, ne per seniausiai pavyko įsirengti katilinę, gauti iš seniūnijos briketų...
    
Bendradarbiauja su biblioteka
     Šių metų pradžioje F. Bajoraičio bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė LASS rajono tarybai pasiūlė bendradarbiauti: taip gimė bendras projektas "Langas į pasaulį", kuris jau dabar sėkmingai įgyvendinamas. Pagrindiniai programos punktai tokie:
     1) 1999-2001 metais organizuoti individualių paslaugų tinklą įgarsintų knygų pristatymui į namus akliesiems ir silpnaregiams;
     2) įsteigti pusę etato darbo vietos F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje LASS Šilutės organizacijos nariui pagal specializaciją "Kompiuterinės technikos pritaikymas akliesiems ir silpnaregiams";
     3) suteikti LASS Šilutės organizacijai vieną nemokamą kasmetinę transporto paslaugą nuvežant LASS narius bibliotekos transportu į Aklųjų maldos dieną;
     4) 1999-2000 metais įrengti aklųjų ir silpnaregių skaitymo ir rekreacijos zoną Tilžės g. 10 pirmajame aukšte;
     5) 2001 metais įsteigti vieną skaitmeninių knygų skaitymo vietą Tilžės g. 10.
     Rajono tarybos pirmininkė E. Grikšienė džiaugiasi didžiule bibliotekos parama - dabar kas mėnesį, o jei reikia, ir dažniau, gali aplankyti LASS narius, kartu su įgarsintom knygom pasiekti toliausius rajono kampelius (pas Vilkyškiuose gyvenantį žmogų tenka vykti apie 70 kilometrų). Tuo pačiu viltingai nuteikia ir ateities perspektyvos: vienas jaunuolis, baigęs LASUC kompiuterinės technikos kursus, turės darbo vietą, naujame bibliotekos pastate, kur planuojama įrengti kavinę-skaityklą, bus ir akliesiems skirtas kampelis: kas norės, galės pasiklausyti skaitmeninių knygų...
     Bendradarbiaujama su biblioteka ne tik pagal sutartis: čia vyksta labai daug renginių, į kuriuos kviečiami ir aklieji. Štai ne per seniausiai į Šilutę buvo atvykę poetas Justinas Marcinkevičius, dainininkas Simas Babravičius. O kur dar renginiai, kurių dėmesio centre patys aklieji: buvo susitikimų su poetais Vaclovu Areima, Valdu Sušinsku. Baltosios lazdelės dienos proga biblioteka suruošė parodą, kurioje eksponuotos tiflotechnikos priemonės: Brailio lentelė, garsinis laikrodis, baltoji lazdelė, taip pat Brailio knygos, "Mūsų žodžio" žurnalas, Juozo Marcinkaus leidiniai ir kt.
     Toks abipusis bendradarbiavimas išties galėtų būti kuo puikiausias pavyzdys ir kitiems rajonams. Svarbu ne tik socialinės paslaugos, materialinė parama - reikia ir dvasiai atgaivos. Bibliotekos dėka Šilutės organizacijos nariai galės be rūpesčių vykti į Maldos dieną, juos tikrai pasieks įgarsinta knyga, o įrengus kavinę-skaityklą, jie turės kuo puikiausią vietą susitikti, pabendrauti.
    
Parama ir seniems, ir jauniems
     Rajono tarybos pirmininkei E. Grikšienei rūpi ir vyresni žmonės, ir vaikai. Šiemet yra net 17 jubiliatų: viena narė švenčia savo devyniasdešimtmetį, dar trys žmonės - aštuoniasdešimtmečius. Visi jie bus prisiminti, pagerbti nors nedidele dovanėle. Pasak organizacijos vadovės, sunkiausia tiems, kurie gauna labai mažas pensijas - pavyzdžiui, invalidui nuo vaikystės tenka kaip nors išgyventi už 138 litus arba štai našlaitė moteris, auginanti porą vaikų, gauna tik apie 200 litų. Labiausiai stokojantiems stengiamasi pagal išgales padėti. Nors savivaldybė organizacijai skiria nedaug lėšų, nebėra pašalpų pagal Materialinės paramos programą, tačiau žmones gelbsti Šilutės rajono Globos ir rūpybos skyrius: duoda maisto talonų, skiria vienkartines pašalpėles. "Kai metų gale suskaičiuojam, kiek mūsų žmonės iš viso gavę paramos, tai, pasirodo, Klaipėdos apskrity daugiausia", - sakė E. Grikšienė. LASS Šilutės narius remia ir Raudonasis kryžius. Ši organizacija daugiausia globoja jaunas daugiavaikes šeimas, švenčių proga atveža maisto paketų, drabužių siuntų. Pagalbos sulaukia ir iš miesto žmonių: šie atneša akinių, išaugtų ir nereikalingų drabužių. Pasak rajono tarybos vadovės, kam reikia, pasiima kokį daiktą.
     Ne mažiau rūpesčio dėl regėjimo negalią turinčių vaikų, kurių Šilutės rajone 30. "Tų vaikų yra šimtai. 30 - patys sunkiausi, kuriems reikalingas specialus mokymas, pagalba", - pastebėjo E. Grikšienė. 8 vaikai mokosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre Vilniuje, kiti integruotai Šilutės rajone - kas darželiuose, kas mokyklose. Jiems stengiasi pagelbėti tiflopedagogai, atvykstantys iš Klaipėdos, jais rūpinasi aklųjų ir silpnaregių vaikų bendrija, kurios vadovė Aušra Rumkienė pati augina aklą mergaitę ir užtat kuo puikiausiai supranta kitų tėvų nerimą ir vargus. Pasak LASS rajono tarybos pirmininkės, tėvai pasitiki ja ir nebijo dėl savo vaikų: stengdamasi padėti savo mergaitei, ji kartu pagelbsti ir kitiems vaikams: vežasi į LASUC, aplanko namuose, pataria tėvams, kaip ugdyti aklą ar silpnaregį.
    
Kūrybingi Šilutės žmonės
     Anksčiau Šilutė garsėjo savo dramos būreliu, kuris buvo suvaidinęs netgi Gogolio "Vedybas". Iš tų laikų likęs himnas, pačių kurtas ir dainuotas:
     Jei esi aklų draugijoj - tai gerai,
     Tavim rūpinas valstybė - tai gerai,
     Nebereikia elgetauti, darbą, pensiją čia gausi -
     Tai gerai, tai gerai, tai gerai.
     Dabar nebėra nė dramos būrelio, ir himnas gerokai senstelėjęs, tačiau Šilutė kūrybingų žmonių nestokoja: štai susibūrė ansambliukas "Vita", kurio siela - Vitalija Petkutė, mokiusius Vilniuje ir dainavusi chore "Vilnius". Kartu su Vitalija koncertuoja visi jos namiškiai: tėvai ir seserys. Jie ne tik kviečiami į renginius Šilutėje, bet yra jau koncertavę ir Švedijoje. Pati Vitalija groja akordeonu ir dainuoja. Pasak E. Grikšienės, nėra jokios bėdos artėjant kokiam renginiui - štai į šiųmetį Baltosios lazdelės dienos minėjimą taip pat buvo pakviesta Vitalija.
     Dar vienas žmogus, kurio entuziazmu tenka tik stebėtis - rusniškis Kazys Banys, prižiūrintis etnografinį muziejų - žvejo sodybą, kur viskas jo triūsas. Rajono tarybos vadovė randa jį nuolat dirbantį: "Mes jam magnetofoną įtaisom, o jis sakosi neturįs kada knygų skaityti - nebent kai gulės susirgęs". Rusnėje, Žvejo sodyboje, kasmet nestinga visokių renginių, atvažiuoja užsieniečių.

* * *

     Štai toks Šilutės rajonas, tokie jo žmonės - per daug nedejuojantys dėl pavasarinių potvynių, gamtos pridarytų nuostolių, o gyvenantys savo kasdieniu ritmu, paprastai ir kūrybiškai. Tad sėkmės jūsų darbuose, šilutiškiai!
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]