IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

AUKLĖTOJOS BRONĖS MICKYTĖS JUBILIEJUS


Vasario 22 dieną sukanka 85 metai, kai gimė (1914) Bronė Mickytė, pedagogė, ilgametė Kauno aklųjų mokyklos auklėtoja.
     B.Mickytė gimė Sankt Peterburge. Nepriklausomos Lietuvos laikais baigė Kauno mokytojų seminariją. 1947-1969 m. dirbo auklėtoja Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. Daugiausia dirbo su jaunesniais auklėtiniais. Ruošiant pamokas, kitokio užklasinio darbo metu daug dėmesio skyrė Brailio rašto mokymui. Pati Brailio raštu perrašė nemaža knygų mokyklos bibliotekai, daugiausia vaikų literatūros. Apie savo darbą mokykloje B. Mickytė prisimena: "Tuo metu (1947) mokinių mokykloje buvo nedaug - apie 50. Žinoma, daugiausia suaugę, o vaikų - apie 10, tarp jų Birutė Sodaitytė, Gabrielius Stankevičius, Elenutė Ogonauskaitė, Jūratė Obolėnaitė ir mano duktė Rigina Reginaitė. Prisiminus tuometines vaikų gyvenimo sąlygas mokykloje ir palyginus jas su dabartinėmis, matome didžiulį skirtumą. Tada mums daug ko trūko: patalpos šaltos, maisto nedaug - visko neišvardinsi. Vaikų pirštai nuo rašomųjų lentelių sušalę, sutinę. Būdavo, lūpomis papučia, sušildo ir vėl rašo ar skaito toliau. Tiktai didelis ryžtas ir atkaklumas nugalėdavo visas kliūtis. Buvo sunkūs pokario metai. Tada aklųjų mokyklai vadovavo kilnūs ir aukštos erudicijos žmonės - direktorius Jonas Mikėnas ir jo pavaduotojas Vincas Vabalas. Pedagogų kolektyvas buvo darnus. Siekėme vieno bendro tikslo - ruošti akląjį ir silpnaregį vaiką savarankiškam gyvenimui. Šioje mokykloje dirbau 23 metus. Taip jau likimas lėmė, kad daugiausia teko dirbti su vaikais. Buvau labai patenkinta, juos mylėjau. Mes, keletas auklėtojų, gyvenome mokyklos patalpose, tad savo darbo neribojome valandomis. Vaikai lankydavosi pas mus, kada panorėdavo, net ir ne darbo dienomis. Mūsų santykiai buvo draugiški, šeimyniški."
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]